𝐇𝐋𝐕 Đ𝐢𝐧𝐡 𝐓𝐡ế 𝐍𝐚𝐦: “𝐔𝟏𝟗 𝐕𝐢ệ𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐩𝐡ả𝐢 𝐭𝐡ắ𝐧𝐠 𝐓𝐡á𝐢 𝐋𝐚𝐧”

ʜʟᴠ Đɪɴʜ ᴛʜế ɴᴀᴍ đặᴛ ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ᴜ𝟷𝟿 ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴘʜảɪ ᴛʜắɴɢ ʜᴏặᴄ íᴛ ɴʜấᴛ ʟà ᴋếᴛ ǫᴜả ʜòᴀ ᴄó ᴛỷ số ᴛʀướᴄ ᴜ𝟷𝟿 ᴛʜáɪ ʟᴀɴ ở ᴄᴜộᴄ đụɴɢ độ ɴɢàʏ 𝟷𝟶/𝟽 ᴛớɪ.
ʜʟᴠ Đɪɴʜ ᴛʜế ɴᴀᴍ: “ᴜ𝟷𝟿 ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴘʜảɪ ᴛʜắɴɢ ᴛʜáɪ ʟᴀɴ”

Ảɴʜ ᴍɪɴʜ ʜọᴀ
“ᴜ𝟷𝟿 ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đã ɢɪàɴʜ ᴄʜɪếɴ ᴛʜắɴɢ 𝟹-𝟷 ᴛʀướᴄ ᴜ𝟷𝟿 ᴍʏᴀɴᴍᴀʀ ᴠà ᴄó ᴛʜêᴍ 𝟹 đɪểᴍ. ᴛôɪ ʜàɪ ʟòɴɢ ᴠề ᴋếᴛ ǫᴜả ᴄũɴɢ ɴʜư ᴍàɴ ᴛʀìɴʜ ᴅɪễɴ ᴄủᴀ ʜọᴄ ᴛʀò. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴠẫɴ ᴄòɴ ᴍộᴛ số đɪềᴜ ᴄʜưᴀ ᴛʜậᴛ sự ɴʜư ᴍᴏɴɢ ᴍᴜốɴ. ᴛʜờɪ ᴛɪếᴛ ᴋʜɪ ᴛʜɪ đấᴜ ᴠàᴏ 𝟷𝟻ʜ ʀấᴛ ɴóɴɢ ɴêɴ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴄáᴄ ᴄầᴜ ᴛʜủ. ᴄó ɴʜữɴɢ ᴛʜờɪ đɪểᴍ, độɪ ᴄʜưᴀ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴛốᴛ ᴛʜế ᴛʀậɴ, ʙị ᴛʜụ độɴɢ, ᴛʜɪếᴜ ᴛíɴʜ ɢắɴ ᴋếᴛ ᴛừɴɢ ᴛᴜʏếɴ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó, ᴜ𝟷𝟿 ᴍʏᴀɴᴍᴀʀ ᴛʜể ʟựᴄ ʜọ ᴛốᴛ, ᴄʜạʏ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ, ɢâʏ ʀᴀ ᴋʜôɴɢ íᴛ ᴋʜó ᴋʜăɴ. ᴄʜỉ đếɴ ᴋʜɪ ʜɪệᴘ 𝟸 ᴛʜì ᴛôɪ ᴄảᴍ ᴛʜấʏ ʜàɪ ʟòɴɢ. ᴄáᴄ ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴛʜɪ đấᴜ ᴄʜắᴄ ᴄʜắɴ ᴠà ᴄó sự ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ở ᴠị ᴛʀí ᴛɪềɴ ᴠệ”, ʜʟᴠ Đɪɴʜ ᴛʜế ɴᴀᴍ ᴄʜɪᴀ sẻ sᴀᴜ ᴛʀậɴ ᴛʜắɴɢ ᴜ𝟷𝟿 ᴍʏᴀɴᴍᴀʀ 𝟹-𝟷.

ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ ʟượᴛ ᴛʀậɴ ᴛʜứ 𝟺, ᴜ𝟷𝟿 ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴅẫɴ đầᴜ ᴠớɪ 𝟷𝟶 đɪểᴍ, ɴʜưɴɢ ᴛʜầʏ ᴛʀò ʜʟᴠ Đɪɴʜ ᴛʜế ɴᴀᴍ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ᴄʜắᴄ ɢóᴘ ᴍặᴛ ᴛạɪ ᴠòɴɢ sᴀᴜ. Ở ʟượᴛ ᴄᴜốɪ, ᴜ𝟷𝟿 ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴘʜảɪ ᴛʜắɴɢ, ʜᴏặᴄ ʜòᴀ ᴄó ʙàɴ ᴛʜắɴɢ ᴠớɪ ᴜ𝟷𝟿 ᴛʜáɪ ʟᴀɴ để ɢɪàɴʜ ǫᴜʏềɴ ᴠàᴏ ʙáɴ ᴋếᴛ.

“ᴜ𝟷𝟿 ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴘʜảɪ ᴄó sự ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴋỹ ở ᴛʀậɴ đấᴜ ᴄᴜốɪ ᴠòɴɢ ʙảɴɢ ᴠớɪ ᴜ𝟷𝟿 ᴛʜáɪ ʟᴀɴ. ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ íᴛ ɴʜấᴛ ʜòᴀ ᴄó ᴛỷ số, ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ɢɪàɴʜ ᴄʜɪếɴ ᴛʜắɴɢ”, ʜʟᴠ Đɪɴʜ ᴛʜế ɴᴀᴍ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.

Đáɴʜ ɢɪá ᴛʜế ɴàᴏ ᴠề ᴜ𝟷𝟿 ᴛʜáɪ ʟᴀɴ, ʜʟᴠ Đɪɴʜ ᴛʜế ɴᴀᴍ ɴóɪ: “ᴄó 𝟺-𝟻 ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴜ𝟷𝟿 ᴛʜáɪ ʟᴀɴ ᴛừɴɢ ᴛʜᴀᴍ ᴅự ɢɪảɪ ᴜ𝟸𝟸 Đôɴɢ ɴᴀᴍ Á 𝟸𝟶𝟸𝟸 ở ᴄᴀᴍᴘᴜᴄʜɪᴀ ᴄáᴄʜ đâʏ ᴠàɪ ᴛʜáɴɢ. ᴄòɴ ʟạɪ ᴛʀᴏɴɢ độɪ ʜìɴʜ ᴄủᴀ ʜọ ɴʜữɴɢ ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴍớɪ. ɴʜưɴɢ ʀấᴛ ᴋʜó sᴏ sáɴʜ ɢɪữᴀ ᴜ𝟷𝟿 ᴠà ᴜ𝟸𝟹 ᴠì ᴋʜáᴄ ʙɪệᴛ ᴠề ᴛʀìɴʜ độ. Đươɴɢ ɴʜɪêɴ, ᴜ𝟷𝟿 ᴛʜáɪ ʟᴀɴ ᴄó ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴍạɴʜ ɴʜấᴛ ᴠà đượᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛốᴛ”.

ʜʟᴠ Đɪɴʜ ᴛʜế ɴᴀᴍ ᴄũɴɢ ɴʜấɴ ᴍạɴʜ, ôɴɢ đã ᴄố ɢắɴɢ để ᴛᴏàɴ ʙộ ᴄáᴄ ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴜ𝟷𝟿 ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄó ᴄơ ʜộɪ ʀᴀ sâɴ ᴠà ᴛʜể ʜɪệɴ. ɴʜưɴɢ ᴄʜỉ ᴄó ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟼, 𝟷𝟽 ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴜ𝟷𝟿 ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄó ᴋʜả ɴăɴɢ ᴄʜơɪ ᴛốᴛ ở ɢɪảɪ ɴàʏ ᴠà ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴄʜᴏ ᴠòɴɢ ʟᴏạɪ ᴜ𝟷𝟿 ᴄʜâᴜ Á.

ᴛʀậɴ đấᴜ ɢɪữᴀ ᴜ𝟷𝟿 ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴠà ᴜ𝟷𝟿 ᴛʜáɪ ʟᴀɴ sẽ ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴠàᴏ 𝟸𝟶ʜ ᴛốɪ 𝟷𝟶/𝟽.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.