Posted in Tin Trong Nước

M̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼b̼ỏ̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼

M̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼b̼ỏ̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼V̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼…

Continue Reading... M̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼b̼ỏ̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼
Posted in Tin Trong Nước

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼6̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼l̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ế̼c̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼ấ̼m̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼“̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼“̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼…

Continue Reading... N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼6̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼l̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ế̼c̼
Posted in Tin Quốc Tế

S̼ố̼c̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼é̼.̼p̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ó̼

T̼ô̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼L̼ý̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼…

Continue Reading... S̼ố̼c̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼é̼.̼p̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ó̼
Posted in Tin Trong Nước

M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼“̼ă̼n̼ ̼v̼ạ̼”̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼s̼ổ̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼:̼ ̼C̼ô̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼

T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼…

Continue Reading... M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼“̼ă̼n̼ ̼v̼ạ̼”̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼s̼ổ̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼:̼ ̼C̼ô̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼
Posted in Tin Trong Nước

T̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼x̼o̼á̼ ̼s̼ổ̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼è̼n̼

C̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼(̼T̼N̼G̼T̼)̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼S̼G̼T̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼á̼m̼…

Continue Reading... T̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼x̼o̼á̼ ̼s̼ổ̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼è̼n̼
Posted in Tin Trong Nước

C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼.̼é̼m̼ ̼b̼á̼t̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼.̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼:̼ ̼“̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼ú̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ị̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼i̼”̼

T̼ì̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼…

Continue Reading... C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼.̼é̼m̼ ̼b̼á̼t̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼.̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼:̼ ̼“̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼ú̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ị̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼i̼”̼