Posted in Đời Sống Giải Trí

T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼1̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼.̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼h̼o̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼

L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼x̼a̼ ̼d̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼x̼e̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼2̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼(̼2̼9̼-̼7̼)̼…

Continue Reading... T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼1̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼.̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼h̼o̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼:̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼.̼ô̼n̼ ̼đ̼.̼ồ̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼

R̼ồ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼;̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼…

Continue Reading... X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼:̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼.̼ô̼n̼ ̼đ̼.̼ồ̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

N̼ỗ̼i̼ ̼d̼a̼y̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼à̼ ̼g̼.̼i̼.̼ế̼.̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼.̼ạ̼o̼ ̼h̼.̼à̼.̼n̼h̼

(̼P̼L̼)̼-̼ ̼V̼ì̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼ỡ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼…

Continue Reading... N̼ỗ̼i̼ ̼d̼a̼y̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼à̼ ̼g̼.̼i̼.̼ế̼.̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼.̼ạ̼o̼ ̼h̼.̼à̼.̼n̼h̼