Posted in Đời Sống Giải Trí

B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼.̼á̼.̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼c̼.̼h̼.̼é̼.̼m̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼ủ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ậ̼y̼

Á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼1̼1̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼…

Continue Reading... B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼.̼á̼.̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼c̼.̼h̼.̼é̼.̼m̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼ủ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ậ̼y̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

Đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼n̼ ̼r̼ẩ̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼.̼p̼ ̼d̼.̼â̼.̼m̼ ̼b̼.̼ó̼.̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼

̼T̼T̼O̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼â̼n̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼V̼.̼ ̼(̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼…

Continue Reading... Đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼n̼ ̼r̼ẩ̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼.̼p̼ ̼d̼.̼â̼.̼m̼ ̼b̼.̼ó̼.̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼C̼h̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼m̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼

T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼…

Continue Reading... C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼C̼h̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼m̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼á̼m̼ ̼g̼à̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼b̼á̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

Đoạn clip ghi lại cảnh nữ đại gia là chủ một công ty dược phẩm ở Hà Nội đến tận nhà vạch mặt, tố cáo…

Continue Reading... H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼á̼m̼ ̼g̼à̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼b̼á̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼ ̼

VietTimes – Luật sư Nguyễn Tiến Lập – thành viên Văn phòng NHQuang và Cộng sự, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế…

Continue Reading... N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼ ̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

T̼I̼N̼ ̼N̼Ó̼N̼G̼:̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼

Chiều nay, vợ chồng Thuỷ Tiên – Công Vinh đã livestream công bố 18.000 trang sao kê tại Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn. Livestream…

Continue Reading... T̼I̼N̼ ̼N̼Ó̼N̼G̼:̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

B̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼.̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼”̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼5̼ ̼t̼h̼ê̼ ̼7̼ ̼t̼h̼i̼ế̼p̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼

T̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼…

Continue Reading... B̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼.̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼”̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼5̼ ̼t̼h̼ê̼ ̼7̼ ̼t̼h̼i̼ế̼p̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ơ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼b̼ể̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼

G̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼ϲ̼ô̼ ̼ƅ̼é̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼d̼í̼n̼h̼ ̼b̼ầ̼u̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼b̼ể̼…

Continue Reading... N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ơ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼b̼ể̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼