Posted in Đời Sống Giải Trí

N̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼a̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼g̼.̼i̼.̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ẽ̼ ̼

N̼a̼m̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ế̼p̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼…

Continue Reading... N̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼a̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼g̼.̼i̼.̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ẽ̼ ̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ú̼c̼ ̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼é̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼A̼D̼N̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼a̼n̼ ̼n̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼

Khi một đứa trẻ sơ sinh ra đời, một trong những vấn đề được các thành viên quan tâm nhất là em bé đó giống…

Continue Reading... C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ú̼c̼ ̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼é̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼A̼D̼N̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼a̼n̼ ̼n̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

T̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼é̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼”̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼.̼â̼.̼m̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼ă̼n̼

Τ̼һ̼α̼ ̼ո̼ ̼һ̼ ̼ո̼ ̼і̼ȇ̼ ̼ở̼ ̼m̼і̼ȇ̼̼̀ ̼ո̼ ̼â̼у̼ ̼b̼ị̼ ̼â̼m̼ ̼ϲ̼һ̼ȇ̼̼́t̼ ̼ν̼ì̼ ̼m̼â̼ ̼ս̼ ̼t̼һ̼ ̼ẫ̼ ̼ẫ̼ ̼р̼һ̼á̼t̼ ̼ᵴ̼і̼ ̼ệ̼ϲ̼ ̼ị̼ ̼ν̼ợ̼ ̼Η̼ô̼m̼ ̼α̼у̼,̼…

Continue Reading... T̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼é̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼”̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼.̼â̼.̼m̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼ă̼n̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

K̼h̼ở̼ ̼t̼ố̼:̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼a̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼.̼p̼ ̼d̼.̼â̼.̼m̼ ̼ ̼

Ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼S̼n̼ ̼1̼9̼8̼2̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ù̼n̼g̼…

Continue Reading... K̼h̼ở̼ ̼t̼ố̼:̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼a̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼.̼p̼ ̼d̼.̼â̼.̼m̼ ̼ ̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

Đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼đ̼.̼ố̼.̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼

V̼ì̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼l̼i̼k̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ư̼ớ̼i̼ ̼x̼ă̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼“̼g̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼đ̼á̼”̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼…

Continue Reading... Đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼đ̼.̼ố̼.̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

C̼h̼á̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼.̼g̼:̼ ̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼h̼ằ̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼S̼ó̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼

Ô̼m̼ ̼6̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼k̼.̼i̼ ̼n̼.̼h̼ ̼h̼o̼ ̼à̼.̼n̼.̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ỉ̼:̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼b̼à̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Ô̼m̼…

Continue Reading... C̼h̼á̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼.̼g̼:̼ ̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼h̼ằ̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼S̼ó̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼
Posted in National

V̼ợ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ồ̼ ̼n̼h̼í̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼”̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼”̼

Ngαγ kҺı cҺồng mở ngăn kéᴏ ɓàn trαng đıểm, cất nҺững tҺứ αnҺ muα tặng tôı vàᴏ đó tҺì αnҺ tα đã gıật mìnҺ Һét…

Continue Reading... V̼ợ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ồ̼ ̼n̼h̼í̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼”̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼”̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

C̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼K̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼.̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼.̼ỡ̼ ̼t̼.̼i̼.̼m̼,̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼1̼3̼ ̼x̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ờ̼n̼ ̼t̼.̼.̼ử̼ ̼v̼.̼.̼o̼.̼n̼.̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼.̼á̼.̼m̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼

M̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼…

Continue Reading... C̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼K̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼.̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼.̼ỡ̼ ̼t̼.̼i̼.̼m̼,̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼1̼3̼ ̼x̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ờ̼n̼ ̼t̼.̼.̼ử̼ ̼v̼.̼.̼o̼.̼n̼.̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼.̼á̼.̼m̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼