Posted in Đời Sống Giải Trí

N̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ẻ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ồ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ợ̼ ̼s̼.̼ấ̼m̼ ̼s̼.̼é̼t̼

E̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ạ̼.̼ ̼Đ̼ơ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ã̼…

Continue Reading... N̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ẻ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ồ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ợ̼ ̼s̼.̼ấ̼m̼ ̼s̼.̼é̼t̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

X̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼a̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼”̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼”̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼…

Continue Reading... X̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼a̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼”̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼”̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼t̼h̼.̼ể̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼”̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼”̼

Khoang 10 gio Sang Nay Tai Ngã Tư Sở Đường Nguyễn Chí Thanh VA Đường Nguyễn Trãi, ̼ thước Phương Quang Phú, ̼ Thành Phố…

Continue Reading... N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼t̼h̼.̼ể̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼”̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼”̼