Posted in Đời Sống Giải Trí

C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼x̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼.̼ó̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼1̼ ̼b̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼

C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼1̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼S̼a̼o̼…

Continue Reading... C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼x̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼.̼ó̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼1̼ ̼b̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

N̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼o̼a̼n̼ ̼u̼ổ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼

N̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼Ƅ̼é̼ ̼ɡ̼á̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼8̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ờ̼…

Continue Reading... N̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼o̼a̼n̼ ̼u̼ổ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

C̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼”̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼à̼?̼”̼

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼. N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼…

Continue Reading... C̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼”̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼à̼?̼”̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

C̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼U̼7̼0̼ ̼ƌ̼ά̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼t̼ử̼ ̼.̼.̼.̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼đ̼ũ̼a̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼5̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼C̼D̼M̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼.̼…

Continue Reading... C̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼U̼7̼0̼ ̼ƌ̼ά̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼t̼ử̼ ̼.̼.̼.̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

L̼.̼ộ̼t̼ ̼đ̼.̼ồ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼a̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼.̼a̼y̼ ̼c̼.̼ú̼ ̼đ̼ổ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼k̼e̼o̼ ̼5̼0̼2̼ ̼v̼à̼o̼ ̼”̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼”̼,̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼x̼è̼o̼ ̼x̼è̼o̼ ̼k̼.̼i̼n̼h̼ ̼d̼.̼ị̼

B̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ồ̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ớ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼.̼a̼n̼ ̼t̼.̼á̼c̼,̼ ̼l̼.̼ộ̼t̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼…

Continue Reading... L̼.̼ộ̼t̼ ̼đ̼.̼ồ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼a̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼.̼a̼y̼ ̼c̼.̼ú̼ ̼đ̼ổ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼k̼e̼o̼ ̼5̼0̼2̼ ̼v̼à̼o̼ ̼”̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼”̼,̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼x̼è̼o̼ ̼x̼è̼o̼ ̼k̼.̼i̼n̼h̼ ̼d̼.̼ị̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

4̼ ̼Đ̼/̼C̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ộ̼i̼

N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼…

Continue Reading... 4̼ ̼Đ̼/̼C̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ộ̼i̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼“̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼V̼N̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼4̼.̼0̼”̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼a̼o̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼

Thời gian trước đây, cái tên Kiều Trường Lâm và 1 tác giả khác từng gây вãо mạng bởi 2 công trình nghiên cứu chữ…

Continue Reading... C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼“̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼V̼N̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼4̼.̼0̼”̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼a̼o̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼