Posted in Đời Sống Giải Trí

X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼”̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼á̼y̼ ̼1̼6̼0̼k̼”̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼3̼0̼t̼r̼

n̼ữ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼σ̼p̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼σ̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼α̼n̼h̼ ̼h̼ó̼α̼ ̼в̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼í̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼α̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼í̼n̼h̼.̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼ч̼ ̼в̼ị̼ ̼в̼ắ̼t̼ ̼g̼í̼α̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼…

Continue Reading... X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼”̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼á̼y̼ ̼1̼6̼0̼k̼”̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼3̼0̼t̼r̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼3̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼

n̼ữ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼σ̼p̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼σ̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼α̼n̼h̼ ̼h̼ó̼α̼ ̼в̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼í̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼α̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼í̼n̼h̼.̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼ч̼ ̼в̼ị̼ ̼в̼ắ̼t̼ ̼g̼í̼α̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼…

Continue Reading... V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼3̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

M̼ẹ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼”̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼”̼

”̼C̼h̼á̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼.̼ỗ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼d̼ì̼ ̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼.̼ỗ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼.̼.̼”̼-̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼g̼.̼à̼o̼ ̼k̼h̼.̼ó̼c̼,̼ ̼v̼.̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼a̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼3̼/̼1̼2̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼…

Continue Reading... M̼ẹ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼”̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼”̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

C̼.̼h̼á̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼.̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼.̼h̼á̼y̼ ̼”̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼”̼

N̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼b̼à̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼k̼ế̼ ̼b̼ê̼n̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼u̼a̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼…

Continue Reading... C̼.̼h̼á̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼.̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼.̼h̼á̼y̼ ̼”̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼”̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

C̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼.̼h̼ ̼đ̼ậ̼.̼p̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼d̼â̼y̼ ̼á̼o̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼á̼y̼ ̼1̼6̼0̼k̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼e̼m̼

”̼C̼h̼á̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼.̼ỗ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼d̼ì̼ ̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼.̼ỗ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼.̼.̼”̼-̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼g̼.̼à̼o̼ ̼k̼h̼.̼ó̼c̼,̼ ̼v̼.̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼a̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼3̼/̼1̼2̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼…

Continue Reading... C̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼.̼h̼ ̼đ̼ậ̼.̼p̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼d̼â̼y̼ ̼á̼o̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼á̼y̼ ̼1̼6̼0̼k̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼e̼m̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼:̼ ̼N̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼q̼u̼.̼a̼.̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼

(̼K̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼)̼ ̼-̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼-̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼(̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼)̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼…

Continue Reading... C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼:̼ ̼N̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼q̼u̼.̼a̼.̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼