Posted in Đời Sống Giải Trí

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼”̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼”̼

V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼T̼.̼T̼.̼V̼.̼A̼.̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼”̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼G̼i̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ă̼m̼…

Continue Reading... N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼”̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼”̼