Posted in Đời Sống Giải Trí

̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼:̼ ̼R̼a̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ờ̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼á̼ ̼h̼ì̼n̼h̼

C̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼?̼ ̼”̼I̼d̼o̼l̼”̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼…

Continue Reading... ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼:̼ ̼R̼a̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ờ̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼á̼ ̼h̼ì̼n̼h̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

N̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼”̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼”̼ ̼

S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼í̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼…

Continue Reading... N̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼”̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼”̼ ̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼/̼9̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼.̼é̼m̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼r̼ầ̼n̼ ̼r̼ầ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼…

Continue Reading... N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼/̼9̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼.̼é̼m̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼