Posted in Đời Sống Giải Trí

C̼l̼i̼p̼:̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼m̼o̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼

Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼.̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼y̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼m̼o̼ ̼x̼ả̼y̼…

Continue Reading... C̼l̼i̼p̼:̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼m̼o̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼ợ̼ ̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ế̼t̼

Sau giãn cách, những người lao động càng phải sống tằn tiện hơn, chắt chiu từng đồng để sinh hoạt hàng ngày. Và những ngày…

Continue Reading... H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼ợ̼ ̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ế̼t̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ứ̼a̼ ̼c̼ổ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ứ̼a̼ ̼c̼ổ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼…

Continue Reading... H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ứ̼a̼ ̼c̼ổ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼