Posted in Đời Sống Giải Trí

E̼m̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼1̼0̼0̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼r̼a̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼”̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼b̼ự̼c̼”̼ ̼

Mình đã quê rồi gặp phải mẹ chồng quê nữa càng khổ các chị ạ, chẳng hiểu bà nghĩ gì, mà đi cả 200 cây số…

Continue Reading... E̼m̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼1̼0̼0̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼r̼a̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼”̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼b̼ự̼c̼”̼ ̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.̼á̼n̼.̼h̼ ̼đ̼.̼ậ̼.̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼t̼ệ̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼.̼p̼ ̼d̼.̼â̼.̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼

T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼a̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼…

Continue Reading... N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.̼á̼n̼.̼h̼ ̼đ̼.̼ậ̼.̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼t̼ệ̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼.̼p̼ ̼d̼.̼â̼.̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

Đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼:̼ ̼“̼L̼ì̼ ̼x̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ì̼ ̼x̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼”̼

Đạo diễn Lê Hoàng đã nêu lên quan điểm phát lì xì của mình, trong những Tết Nguyên Đán 2021 vừa qua. Đúng phong cách…

Continue Reading... Đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼:̼ ̼“̼L̼ì̼ ̼x̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ì̼ ̼x̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼”̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

V̼ư̼ợ̼t̼ ̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼g̼ó̼t̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼C̼h̼i̼l̼e̼ ̼“̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼”̼ ̼C̼A̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼a̼y̼y̼l̼a̼k̼k̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ê̼m̼

Đào Chile tên thật là Trần Thị Đào sinh năm 1990, được biết nhiều đến với tên khác là “hot girl nhiều mực”, bởi trên…

Continue Reading... V̼ư̼ợ̼t̼ ̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼g̼ó̼t̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼C̼h̼i̼l̼e̼ ̼“̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼”̼ ̼C̼A̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼a̼y̼y̼l̼a̼k̼k̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ê̼m̼