Posted in Đời Sống Giải Trí

̼B̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼á̼.̼m̼ ̼ả̼.̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼.̼ạ̼o̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼:̼ ̼”̼c̼o̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ẹ̼!̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼o̼n̼”̼

dù вị chính chα mẹ ruột вạσ hành đến chết, thế nhưng ívαn – cậu вé vớí tráí tím vĩ đạí vẫn không ngừng чêu…

Continue Reading... ̼B̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼á̼.̼m̼ ̼ả̼.̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼.̼ạ̼o̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼:̼ ̼”̼c̼o̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ẹ̼!̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼o̼n̼”̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

B̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼b̼ô̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ể̼

Bố tôi qua đời, buồn chuyện đó đã đành, nghĩ đến nhà chồng càng thấy chán hơn. Thông gia mất là một chuyện vô cùng lớn…

Continue Reading... B̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼b̼ô̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ể̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

P̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼:̼ ̼B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼.̼i̼.̼n̼h̼ ̼d̼.̼ụ̼.̼c̼ ̼”̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼t̼ố̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼”̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼…

Continue Reading... P̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼:̼ ̼B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼.̼i̼.̼n̼h̼ ̼d̼.̼ụ̼.̼c̼ ̼”̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼t̼ố̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼”̼