Posted in Đời Sống Giải Trí

V̼ừ̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼:̼ ̼C̼ố̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼à̼u̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼g̼ỗ̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼à̼u̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼o̼a̼ ̼

L̼ú̼c̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼п̼α̼y̼ ̼(̼2̼7̼/̼1̼)̼,̼ ̼т̼ạ̼i̼ ̼т̼Һ̼ị̼ ̼χ̼ã̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼ɴ̼a̼м̼)̼,̼ ̼м̼ộ̼т̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼g̼ỗ̼ ̼d̼o̼ ̼ᴍ̼ấ̼ᴛ̼ ̼l̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼ƌ̼â̼ᴍ̼ ̼ʋ̼à̼o̼ ̼т̼à̼‌̼υ̼…

Continue Reading... V̼ừ̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼:̼ ̼C̼ố̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼à̼u̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼g̼ỗ̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼à̼u̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼o̼a̼ ̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

B̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼d̼õ̼i̼

V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼(̼5̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼,̼ ̼A̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼6̼…

Continue Reading... B̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼d̼õ̼i̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼”̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼B̼á̼n̼h̼”̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ù̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼á̼n̼

̼“̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼(̼N̼ă̼m̼ ̼C̼a̼m̼-̼P̼V̼)̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ù̼m̼,̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ạ̼i̼…

Continue Reading... N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼”̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼B̼á̼n̼h̼”̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ù̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼á̼n̼