Posted in Giải Trí National

N̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼ẩ̼m̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼”̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼

B̼ị̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼A̼n̼,̼ ̼H̼.̼P̼h̼ú̼ ̼V̼a̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼H̼u̼ế̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼d̼ù̼n̼g̼…

Continue Reading... N̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼ẩ̼m̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼”̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

X̼i̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼á̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼ ̼t̼ế̼t̼

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼(̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼…

Continue Reading... X̼i̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼á̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼ ̼t̼ế̼t̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

C̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼”̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼”̼

T̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼u̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼r̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ở̼,̼ ̼v̼í̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ă̼n̼…

Continue Reading... C̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼”̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼”̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

N̼h̼ó̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼.̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼”̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼”̼ ̼

S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼a̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼…

Continue Reading... N̼h̼ó̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼.̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼”̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼”̼ ̼