B̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼d̼õ̼i̼

V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼(̼5̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼,̼ ̼A̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼“̼t̼ố̼”̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼
6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ậ̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼(̼5̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ậ̼u̼)̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼)̼,̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼(̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼. ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼i̼ệ̼p̼ ̼(̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼.̼

Tr̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼(̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼-̼ ̼T̼i̼ệ̼p̼.̼
T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼(̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼8̼0̼%̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼9̼0̼%̼)̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼ê̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ổ̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.


N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼đ̼ụ̼c̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼“̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ẻ̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼ề̼ ̼d̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ Tạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼2̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼-̼ ̼T̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ả̼. ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.

G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼á̼o̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼-̼ ̼T̼i̼ệ̼p̼.̼
N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼d̼a̼n̼t̼r̼i̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼p̼h̼a̼p̼-̼l̼u̼a̼t̼/̼n̼g̼h̼i̼-̼a̼n̼-̼b̼o̼-̼m̼e̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼d̼o̼-̼x̼a̼n̼g̼-̼d̼o̼t̼-̼c̼o̼n̼-̼d̼a̼u̼-̼v̼a̼-̼2̼-̼c̼h̼a̼u̼-̼g̼a̼i̼-̼1̼3̼6̼4̼0̼2̼0̼7̼0̼2̼.̼h̼t̼m̼

Facebook Comments Box

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *