C̼.̼h̼á̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼.̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼.̼h̼á̼y̼ ̼”̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼”̼

N̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼b̼à̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼k̼ế̼ ̼b̼ê̼n̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼u̼a̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼k̼h̼ó̼c̼
̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼V̼à̼ ̼d̼ĩ̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼r̼ụ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼E̼m̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼T̼r̼i̼b̼u̼t̼e̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼P̼i̼l̼u̼ ̼S̼a̼r̼i̼k̼a̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼S̼u̼k̼a̼ ̼P̼u̼l̼i̼h̼ ̼V̼i̼l̼l̼a̼g̼e̼,̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼P̼e̼d̼a̼m̼a̼r̼a̼n̼,̼ ̼O̼g̼a̼n̼ ̼K̼o̼m̼e̼r̼i̼n̼g̼ ̼I̼l̼i̼r̼,̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼3̼0̼/̼1̼1̼.̼


̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼A̼g̼u̼s̼ ̼R̼i̼z̼k̼y̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼N̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼i̼l̼u̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼í̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼H̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼m̼à̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼k̼ế̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼P̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼G̼a̼n̼d̼a̼ ̼M̼a̼n̼i̼k̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼a̼n̼.̼

̼“̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ố̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼.̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼G̼a̼n̼d̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼P̼i̼l̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ử̼a̼,̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼:̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼a̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼”̼


̼M̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼t̼ắ̼t̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼ ̼t̼à̼n̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼”̼

̼P̼i̼l̼u̼ ̼S̼a̼r̼i̼k̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼2̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼L̼a̼m̼p̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼P̼i̼l̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼r̼u̼p̼i̼a̼h̼ ̼(̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼2̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼.̼

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼P̼e̼d̼a̼m̼a̼r̼a̼n̼,̼ ̼I̼p̼t̼u̼ ̼T̼u̼s̼w̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼

̼”̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼


̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼t̼ắ̼t̼,̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ả̼n̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼c̼á̼ ̼v̼à̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼í̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼

C̼ó̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ở̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼i̼l̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼

̼’̼T̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼
̼C̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

Facebook Comments Box

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *