C̼ă̼m̼ ̼P̼h̼ẫ̼n̼ ̼:̼ ̼D̼ê̼ ̼g̼i̼à̼ ̼U̼7̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼a̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼d̼ê̼ ̼g̼i̼à̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼“̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼“̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼7̼0̼.̼
̼C̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ụ̼ ̼b̼ẫ̼m̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼”̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼U̼7̼0̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼-̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼u̼a̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼.̼ ̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼T̼P̼.̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼U̼.̼T̼.̼L̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼1̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼V̼i̼n̼h̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼U̼.̼N̼.̼Đ̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼.̼


D̼ê̼ ̼g̼i̼à̼ ̼U̼7̼0̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼
T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼U̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼4̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼T̼P̼.̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ỉ̼ ̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼ ̼7̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼“̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼7̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼s̼ữ̼a̼.̼ ̼


H̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼4̼/̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼U̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼U̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼L̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼1̼ ̼–̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼)̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼L̼.̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼é̼n̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼r̼ó̼t̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼à̼i̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼à̼i̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼p̼h̼a̼o̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ồ̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼.̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼“̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼y̼ ̼h̼ổ̼ ̼c̼ả̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼á̼u̼”̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼


B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼
̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼ ̼m̼u̼a̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼2̼6̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼3̼/̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼C̼Q̼Đ̼T̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼ ̼v̼à̼ ̼ ̼“̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼1̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼

̼C̼h̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼U̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼s̼ữ̼a̼…̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ở̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼U̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼…̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼L̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼á̼y̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼a̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼U̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼”̼.̼


B̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼
T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼é̼p̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼…̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼U̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼8̼-̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼


C̼h̼á̼u̼ ̼U̼.̼T̼,̼ ̼L̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼
̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼L̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼.


Đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼á̼n̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼U̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼2̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼á̼n̼,̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼D̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼9̼/̼2̼0̼1̼6̼.

Facebook Comments Box

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *