C̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼”̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼”̼

L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼
C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼C̼h̼i̼ể̼u̼ ̼(̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼â̼n̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼̼


N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼.T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼T̼.̼N̼.̼H̼.̼ ̼(̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼ ̼(̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼T̼.̼ ̼(̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼T̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼1̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼L̼ý̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼C̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼T̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ở̼,̼ ̼T̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼ ̼v̼à̼ ̼T̼.̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼.̼Đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼


S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼C̼h̼i̼ể̼u̼.T̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼A̼n̼ ̼Đ̼i̼ề̼m̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼
T̼h̼e̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼C̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼ỏ̼a̼,̼


̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼m̼ã̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼.̼.̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼.̼


̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼”̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼C̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼
̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼C̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼T̼â̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼

Facebook Comments Box

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *