C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼:̼ ̼N̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼q̼u̼.̼a̼.̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼


(̼K̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼)̼ ̼-̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼-̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼(̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼)̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼7̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼5̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼)̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼è̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼ở̼ ̼Q̼.̼6̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼7̼/̼6̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼(̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼)̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼h̼3̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼8̼/̼6̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼3̼/̼2̼,̼ ̼Q̼.̼N̼i̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼g̼i̼ờ̼


̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼1̼0̼4̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼,̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼è̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼.̼ ̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼,̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼.̼
̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼6̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼ầ̼y̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼â̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼T̼o̼à̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼-̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼-̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼(̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼C̼a̼o̼ ̼L̼ã̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼9̼/̼2̼0̼1̼8̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼


̼S̼ư̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼C̼h̼ơ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼-̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼”̼.̼


̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼o̼à̼n̼.̼
̼V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

Facebook Comments Box

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *