C̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼”̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼”̼

T̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼u̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼r̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ở̼,̼ ̼v̼í̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼


Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼h̼á̼o̼ ̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼ì̼ ̼x̼ì̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼c̼h̼ó̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼u̼ ̼x̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼T̼h̼ì̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼”̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ú̼t̼”̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼s̼ử̼a̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼v̼é̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼.̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ũ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ ̼t̼o̼a̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼u̼m̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼r̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼.̼


Bài c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼.̼
̼N̼h̼ư̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼hi̼ế̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼.̼

̼”̼T̼ế̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼.̼ ̼E̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼x̼u̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼E̼m̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼e̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼D̼.̼A̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼”̼M̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼u̼m̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼.̼ ̼M̼ù̼n̼g̼ ̼3̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼”̼.̼

̼”̼M̼ỗ̼i̼ ̼c̼â̼y̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼h̼o̼a̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ạ̼!̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼6̼ ̼c̼á̼i̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼X̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼e̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼ê̼m̼ ̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ạ̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼A̼.̼Q̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼.̼


Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
̼C̼h̼ị̼ ̼T̼.̼B̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼à̼ ̼ơ̼i̼?̼ ̼M̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼ý̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼S̼.̼L̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ọ̼ ̼k̼i̼a̼ ̼n̼h̼ỉ̼?̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼?̼ ̼N̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ở̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼l̼o̼ ̼t̼o̼a̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼ấ̼m̼”̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼

Facebook Comments Box

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *