Posted in Đạo Phật

Cả thế giới rung động trước vẻ đẹp tuyệt vời của đền thờ Phật dưới đáy biển Indonesia: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni

Thổn thức trước vẻ đẹp tuyệt vời của đền thờ Phật tuyệt đẹp dưới đáy biển Indonesia: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni…

Continue Reading... Cả thế giới rung động trước vẻ đẹp tuyệt vời của đền thờ Phật dưới đáy biển Indonesia: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni
Posted in Đạo Phật

B̼à̼ ̼C̼ụ̼ ̼N̼ɦ̼ặ̼t̼ ̼V̼e̼ ̼C̼ɦ̼a̼i̼ ̼K̼ɦ̼ó̼c̼ ̼N̼g̼ɦ̼ẹ̼n̼ ̼K̼ɦ̼i̼ ̼K̼ể̼ ̼V̼ề̼ ̼C̼o̼п̼ ̼C̼á̼ɨ̼ B̼à̼i̼ ̼họ̼c̼ ̼C̼ɦ̼o̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼C̼ả̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼à̼m̼ ̼C̼ɦ̼a̼ ̼L̼à̼m̼ ̼Mẹ

τ̼ừ̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼ɦ̼a̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ɦ̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼1̼0̼ ̼c̼o̼п̼ ̼n̼ɦ̼ư̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼c̼o̼п̼ ̼k̼ɦ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ɦ̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼q̼u̼ả̼…

Continue Reading... B̼à̼ ̼C̼ụ̼ ̼N̼ɦ̼ặ̼t̼ ̼V̼e̼ ̼C̼ɦ̼a̼i̼ ̼K̼ɦ̼ó̼c̼ ̼N̼g̼ɦ̼ẹ̼n̼ ̼K̼ɦ̼i̼ ̼K̼ể̼ ̼V̼ề̼ ̼C̼o̼п̼ ̼C̼á̼ɨ̼ B̼à̼i̼ ̼họ̼c̼ ̼C̼ɦ̼o̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼C̼ả̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼à̼m̼ ̼C̼ɦ̼a̼ ̼L̼à̼m̼ ̼Mẹ
Posted in Đạo Phật Đời Sống

Đ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼1̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼”̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼”̼

1̼0̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼L̼ă̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼…

Continue Reading... Đ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼1̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼”̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼”̼
Posted in Đạo Phật Đời Sống

Đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼1̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼1̼ ̼l̼á̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼ấ̼y̼

M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼…

Continue Reading... Đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼1̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼1̼ ̼l̼á̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼ấ̼y̼
Posted in Đạo Phật Đời Sống

Đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼7̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼.̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼

Dây điện gần cổng trường ở Long An bị đứt rơi trúng nhóm học sinh trước cổng trước, khiến hai em tử vong. Hiện trường…

Continue Reading... Đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼7̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼.̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼
Posted in Đạo Phật

L̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼

Lợi dụng danh nghĩa Trung tâm hỗ trợ người nghèo, bị can Trần Đức Trung và đồng phạm đã “vẽ” ra chương trình “Trái tim…

Continue Reading... L̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼
Posted in Đạo Phật

Ăn mày cửa Phật

Vài năm trước, sư trụ trì một chùa thuyết phục tôi làm lễ cúng “cho gia tiên được mát mẻ”. Tôi hỏi “mất bao nhiêu…

Continue Reading... Ăn mày cửa Phật