Đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼4̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼”̼v̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼.̼i̼.̼ế̼.̼t̼ ̼c̼h̼a̼”̼

G̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼N̼g̼ụ̼y̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ở̼ ̼(̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ư̼ợ̼m̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼
T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼T̼ở̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ụ̼y̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ở̼ ̼(̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼B̼ú̼n̼g̼ ̼N̼h̼ỏ̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼A̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼A̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼L̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼T̼ở̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼a̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼k̼h̼a̼o̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼h̼u̼ề̼.


̼B̼ị̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼p̼h̼á̼ ̼v̼ỡ̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼d̼ặ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ư̼ớ̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼B̼ố̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼T̼h̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼â̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼é̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ở̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼6̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼é̼n̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ư̼ợ̼m̼,̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼á̼ ̼m̼ặ̼n̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼L̼ư̼ợ̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼.̼


Chuyện tình cổ tích' và cuộc sống khốn khó của cặp vợ chồng chênh nhau 43 tuổi
̼T̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ư̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼ắ̼p̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ụ̼ ̼b̼ẫ̼m̼.̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼á̼o̼,̼ ̼g̼ạ̼o̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼è̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼d̼à̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ử̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼“̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼L̼ư̼ợ̼m̼ ̼s̼a̼y̼ ̼x̼ỉ̼n̼.̼B̼é̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼:̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼L̼ệ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼T̼a̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ỡ̼ ̼l̼á̼ ̼l̼á̼c̼h̼…̼


̼“̼N̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼b̼ẻ̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ư̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼4̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼,̼ ̼c̼a̼m̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼đ̼ấ̼m̼,̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼”̼-̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼ở̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼a̼.̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ư̼ợ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼L̼ư̼ợ̼m̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼ ̼L̼ư̼ợ̼m̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼â̼m̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼X̼i̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼L̼ư̼ợ̼m̼ ̼r̼ủ̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼X̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼ụ̼y̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼(̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼T̼ở̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼t̼ă̼n̼g̼ ̼b̼a̼”̼,̼ ̼s̼a̼y̼ ̼q̼u̼ắ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼L̼ư̼ợ̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼y̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼T̼ở̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼L̼ư̼ợ̼m̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼đ̼á̼ ̼m̼à̼i̼ ̼n̼é̼m̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼g̼ỗ̼ ̼v̼u̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼T̼ở̼ ̼ô̼m̼ ̼L̼ư̼ợ̼m̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼ ̼L̼ư̼ợ̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼g̼ỗ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼T̼ở̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼L̼ư̼ợ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ọ̼a̼.̼ ̼

T̼h̼ấ̼y̼ ̼L̼ư̼ợ̼m̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼i̼m̼,̼ ̼T̼ở̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼L̼ư̼ợ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼.̼̼T̼ở̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼”̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼1̼,̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼9̼5̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼9̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼8̼-̼7̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼.̼ ̼C̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼ở̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼.̼


̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼“̼H̼ô̼m̼ ̼L̼ư̼ợ̼m̼ ̼s̼a̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼á̼n̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼?̼”̼ ̼T̼ở̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼:̼ ̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼á̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ừ̼ ̼t̼ử̼”̼.̼̼X̼é̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼ở̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼l̼ỡ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼L̼ư̼ợ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼

Facebook Comments Box

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *