G̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼t̼ ̼t̼h̼ở̼:̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼


P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼2̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼,̼ ̼1̼ ̼t̼u̼m̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼d̼ở̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼l̼e̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ợ̼p̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼0̼7̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼5̼1̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼(̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼2̼/̼1̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼(̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ị̼p̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼2̼h̼3̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼1̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼Y̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼7̼)̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Y̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼á̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼5̼1̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼á̼y̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Y̼.̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ư̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼2̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼,̼ ̼1̼ ̼t̼u̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼d̼ở̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼u̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ú̼c̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼p̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ô̼n̼.̼ ̼D̼o̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼k̼h̼o̼á̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼”̼K̼h̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼u̼m̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼i̼,̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼e̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ợ̼p̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼o̼ả̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼e̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼u̼m̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼á̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼á̼m̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ờ̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ó̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼m̼ù̼ ̼m̼ị̼t̼ ̼g̼â̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼e̼o̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼.̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼o̼ả̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼r̼a̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ò̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼i̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼h̼ì̼n̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼í̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ì̼u̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼”̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ù̼n̼g̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ố̼n̼:̼ ̼”̼G̼i̼ờ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼k̼i̼a̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼.̼ ̼A̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼.̼

Facebook Comments Box

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *