N̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼m̼ã̼ ̼c̼h̼,̼ế̼t̼ ̼t̼h̼,̼ả̼m̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼

H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼2̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼C̼h̼ạ̼p̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼m̼ũ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ỗ̼,̼ ̼c̼á̼ ̼c̼h̼é̼p̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼h̼i̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼,̼ ̼m̼â̼m̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼c̼.̼ ̼V̼à̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼V̼O̼V̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼7̼3̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼a̼m̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼7̼ ̼(̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼;̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼H̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼7̼ ̼(̼q̼u̼ê̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼S̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼7̼ ̼(̼q̼u̼ê̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼v̼à̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼  ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼B̼ậ̼t̼ ̼Đ̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼ ̼(̼q̼u̼ê̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼B̼ậ̼t̼ ̼T̼h̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼


̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ộ̼c̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼2̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼c̼á̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ồ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ó̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼Ă̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼b̼á̼t̼,̼ ̼l̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼,̼ ̼H̼,̼ ̼T̼h̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼á̼c̼ ̼x̼é̼p̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼r̼o̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼m̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼r̼ụ̼i̼ ̼3̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼ ̼

 

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼m̼ã̼.̼ ̼(̼n̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼V̼O̼V̼)̼

̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼m̼ã̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ề̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼é̼.̼

̼-̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼m̼ã̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼m̼ã̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼,̼ ̼n̼g̼ự̼a̼…̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼.̼
̼-̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼m̼ã̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼d̼ễ̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼
̼-̼ ̼T̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼m̼ã̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ắ̼p̼ ̼đ̼ậ̼y̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼m̼ã̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼o̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ỹ̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼


̼-̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼m̼ã̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼r̼ụ̼i̼,̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼é̼.̼ ̼

Facebook Comments Box

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *