N̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼2̼0̼l̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ô̼i̼

T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼.à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼é̼ ̼t̼o̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ự̼c̼.̼ ̼D̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼.ù̼n̼g̼ ̼v̼.ẫ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼.a̼u̼ ̼đ̼.ớ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼.ỏ̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ổ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼m̼í̼t̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ỗ̼i̼ ̼k̼i̼.n̼h̼ ̼k̼h̼.ủ̼n̼g̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

H̼ả̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼v̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼,̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼.ô̼i̼ ̼s̼.ụ̼c̼.̼
̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼3̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼.g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼.c̼h̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼.ỏ̼n̼g̼ ̼8̼0̼%̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼.ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼.n̼g̼.̼

̼B̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼9̼)̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼ấ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼B̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼.ế̼m̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼c̼a̼n̼h̼,̼ ̼h̼ũ̼ ̼d̼ư̼a̼ ̼c̼à̼ ̼m̼u̼ố̼i̼.̼

̼“̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ò̼ ̼v̼õ̼.̼ ̼N̼u̼ô̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼k̼é̼m̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ể̼n̼ ̼(̼c̼ậ̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ả̼i̼)̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

H̼ả̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼v̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼,̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼.ô̼i̼ ̼s̼.ụ̼c̼.̼

̼H̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼.u̼y̼ ̼h̼i̼.ể̼m̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼h̼3̼0̼’̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼u̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼r̼a̼u̼ ̼n̼g̼ó̼t̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼2̼0̼ ̼l̼í̼t̼,̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ở̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼u̼ộ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼v̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼,̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼.ô̼i̼ ̼s̼.ụ̼c̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼.ạ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼g̼.à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼.c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼.ộ̼t̼ ̼d̼.a̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼b̼.ố̼c̼ ̼k̼h̼ó̼.i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ú̼t̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.ỏ̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼8̼0̼%̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼.ị̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ỏ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼

T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼.ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼“̼n̼g̼.à̼n̼ ̼c̼.â̼n̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼t̼ó̼c̼”̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼ở̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ỏ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼.ở̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼.ê̼ ̼v̼ì̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼.ố̼c̼ ̼b̼.ỏ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼.ố̼n̼g̼ ̼s̼.ố̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼


H̼ả̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼v̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼,̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼.ô̼i̼ ̼s̼.ụ̼c̼.̼
̼S̼u̼ố̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼à̼n̼ ̼g̼i̼ụ̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼.ự̼ ̼t̼r̼.á̼c̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼.ấ̼t̼ ̼c̼.ẩ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼h̼i̼.ể̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼

̼C̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ể̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼á̼.m̼ ̼ả̼.n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼a̼.i̼ ̼h̼o̼.ạ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼ậ̼.p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

̼”̼N̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼g̼i̼.ã̼y̼ ̼g̼i̼.ụ̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼c̼a̼.n̼h̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼.à̼o̼ ̼k̼h̼.ó̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼â̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼ố̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼H̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼.é̼t̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼.u̼y̼ ̼k̼.ị̼c̼h̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼k̼é̼m̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ổ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼.̼


H̼ả̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼v̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼,̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼.ô̼i̼ ̼s̼.ụ̼c̼.̼
̼T̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼đ̼.a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼.a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼l̼ê̼.n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼.ã̼y̼ ̼g̼i̼.ụ̼a̼,̼ ̼g̼.à̼o̼ ̼k̼.h̼ó̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼.ắ̼n̼g̼ ̼t̼o̼á̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ể̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼.ô̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼.á̼o̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼g̼á̼p̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼i̼u̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

̼T̼í̼.n̼h̼ ̼m̼.ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.e̼ ̼d̼.o̼ạ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼.m̼ ̼t̼r̼ọ̼.n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼ắ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼.a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼g̼i̼.à̼y̼ ̼v̼.ò̼,̼ ̼t̼í̼.n̼h̼ ̼m̼ạ̼.n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.e̼ ̼d̼.o̼ạ̼.̼ ̼


H̼ả̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼v̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼,̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼.ô̼i̼ ̼s̼.ụ̼c̼.̼
̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼

Facebook Comments Box

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *