N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼.̼ạ̼n̼ ̼l̼u̼.̼â̼n̼ ̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ả̼ ̼c̼h̼e̼ ̼t̼h̼â̼n̼”̼

V̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼é̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼


Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼Q̼Q̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼4̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼)̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼V̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼.̼

̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼b̼á̼n̼ ̼r̼a̼u̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ụ̼p̼ ̼x̼ụ̼p̼,̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼3̼0̼m̼2̼.̼ ̼C̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼ú̼t̼ ̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼x̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼h̼â̼m̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼-̼6̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼2̼0̼0̼9̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼2̼0̼/̼1̼. ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼é̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼:̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼c̼h̼e̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼b̼ừ̼a̼ ̼b̼ộ̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼


chêtẢ̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼.̼

̼V̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼é̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼


Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼ở̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

Facebook Comments Box

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *