N̼h̼ó̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼.̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼”̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼”̼ ̼

S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼a̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼.̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼.̼


Ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼R̼Ầ̼N̼ ̼M̼A̼I̼
̼̼C̼h̼i̼ề̼u ̼2̼4̼-̼1̼ ̼(̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼p̼)̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼ổ̼,̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ữ̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼(̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼K̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼t̼r̼à̼n̼.̼

̼A̼i ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ờ̼…̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼h̼ẫ̼n̼ ̼(̼5̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼)̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼3̼-̼1̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ú̼i̼ ̼h̼ú̼i̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼u̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼.̼

̼”̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼ỹ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼d̼ồ̼n̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ấ̼p̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼


T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ẫ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼.̼.̼
̼H̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼G̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ẫ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼b̼a̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼à̼i̼ ̼(̼T̼P̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ẫ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ấ̼n̼ ̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ữ̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼v̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼.̼.̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼.̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼.̼


C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ữ̼ ̼t̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼R̼Ầ̼N̼ ̼M̼A̼I̼
̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ẫ̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼n̼ề̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ệ̼u̼ ̼r̼ã̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼m̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ẫ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼(̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼x̼ó̼t̼.̼

̼V̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼

̼C̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼M̼y̼ ̼(̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼.̼ ̼

̼B̼ả̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ữ̼ ̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼r̼á̼p̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼a̼y̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼a̼y̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼v̼ụ̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ữ̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼b̼á̼m̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼T̼ế̼t̼.̼


N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ữ̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼R̼Ầ̼N̼ ̼M̼A̼I̼
̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ẫ̼n̼ ̼í̼t̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼é̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼.̼ ̼”̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ớ̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼.̼

̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ẫ̼n̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼b̼ờ̼i̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ư̼ơ̼m̼ ̼t̼ấ̼t̼.̼ ̼D̼ẫ̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼


N̼h̼ì̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼
̼N̼h̼ì̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ẫ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼.̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼t̼u̼o̼i̼t̼r̼e̼.̼v̼n̼

Facebook Comments Box

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *