N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼/̼9̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼.̼é̼m̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼r̼ầ̼n̼ ̼r̼ầ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼í̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼”̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ý̼”̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼r̼ầ̼m̼ ̼r̼ộ̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼(̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼.̼

H̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼v̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼M̼X̼H̼)̼

̼P̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼C̼L̼V̼T̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼M̼X̼H̼)̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼h̼i̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼”̼Đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼”̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼”̼T̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼M̼X̼H̼)̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ó̼ ̼k̼í̼n̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼,̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼M̼X̼H̼)̼

̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼”̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼”̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼,̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼”̼k̼h̼ủ̼n̼g̼”̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ậ̼y̼,̼ ̼r̼a̼o̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼h̼ả̼m̼.̼.̼.̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼x̼e̼m̼.̼

̼G̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼K̼h̼á̼ ̼B̼ả̼n̼h̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼”̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼”̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼(̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼)̼,̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ả̼o̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼l̼ê̼u̼ ̼l̼ổ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼v̼à̼o̼ ̼9̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼2̼2̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ụ̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼4̼/̼3̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼A̼ ̼T̼P̼.̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼1̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼1̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼”̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼”̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼7̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼q̼u̼y̼ể̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼X̼u̼ấ̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ấ̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼1̼7̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼6̼/̼7̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼1̼1̼,̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼7̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼”̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼”̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼M̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼.̼

Facebook Comments Box

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *