N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼”̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼B̼á̼n̼h̼”̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ù̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼á̼n̼


̼“̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼(̼N̼ă̼m̼ ̼C̼a̼m̼-̼P̼V̼)̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ù̼m̼,̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼k̼h̼é̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼“̼b̼á̼n̼h̼”̼)̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼C̼a̼m̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼ú̼i̼…̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼ ̼v̼ỡ̼ ̼q̼u̼y̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼H̼à̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼“̼b̼á̼n̼h̼”̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼.̼

̼H̼ồ̼i̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼“̼b̼á̼n̼h̼”̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼“̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ù̼m̼”̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼C̼a̼m̼ ̼“̼k̼h̼ử̼ ̼“̼b̼à̼ ̼t̼r̼ù̼m̼”̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼H̼à̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼“̼k̼h̼ử̼ ̼“̼b̼à̼ ̼t̼r̼ù̼m̼”̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼H̼à̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼C̼a̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼C̼a̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼i̼à̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼l̼õ̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼k̼ế̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼k̼h̼ử̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼H̼à̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼l̼o̼a̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼.̼

̼Đ̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ắ̼c̼,̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼C̼a̼m̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ụ̼y̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ớ̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼C̼a̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼a̼i̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼“̼b̼á̼n̼h̼”̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼ơ̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼đ̼á̼ ̼b̼á̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼C̼ả̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼“̼s̼ứ̼t̼”̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ụ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼“̼r̼a̼ ̼g̼i̼á̼”̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼1̼5̼0̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼l̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ụ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼“̼b̼á̼n̼h̼”̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼i̼ ̼l̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼n̼a̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼ở̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼C̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼l̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ả̼i̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼C̼a̼m̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼C̼a̼m̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼C̼a̼m̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼“̼đ̼ộ̼p̼ ̼l̼u̼ô̼n̼:̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼1̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼”̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼C̼a̼m̼ ̼t̼á̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼:̼ ̼“̼E̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼?̼ ̼S̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼b̼ộ̼i̼:̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼g̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼r̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼?̼”̼.̼

̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼C̼a̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼ấ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼d̼ú̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼i̼m̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ừ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼”̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼g̼o̼ắ̼c̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼:̼ ̼“̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼h̼ứ̼a̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼ạ̼m̼,̼ ̼m̼a̼i̼ ̼m̼ố̼t̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼C̼a̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼”̼.̼

̼“̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼C̼a̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼C̼a̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼k̼ệ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼í̼a̼.̼ ̼M̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼C̼a̼m̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼“̼g̼ắ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼S̼ự̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ã̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼C̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼é̼p̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ự̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼e̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼v̼à̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼C̼a̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼C̼a̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼“̼r̼ó̼t̼ ̼t̼i̼n̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼H̼à̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼C̼a̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼“̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼”̼ ̼t̼i̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼“̼n̼é̼m̼ ̼đ̼á̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼a̼y̼”̼ ̼l̼à̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼C̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼ế̼ ̼“̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ê̼u̼”̼.̼

̼“̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼t̼h̼í̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼ờ̼ ̼s̼o̼á̼n̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼b̼á̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ò̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼C̼a̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼“̼b̼á̼n̼h̼”̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼ở̼ ̼t̼ù̼.̼
̼T̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼
̼D̼ã̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼C̼a̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼n̼g̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ù̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼C̼a̼m̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼í̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼đ̼ồ̼ ̼b̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ỉ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼0̼5̼/̼2̼0̼0̼1̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼V̼â̼n̼ ̼(̼s̼ố̼ ̼1̼3̼9̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ã̼i̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼)̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼C̼a̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼p̼i̼n̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼.̼ ̼B̼ự̼c̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼g̼i̼á̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ĩ̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼.̼ ̼H̼ắ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼ô̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼á̼o̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼i̼n̼g̼ ̼ỏ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼l̼à̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼“̼t̼ó̼m̼ ̼c̼ổ̼”̼ ̼H̼ả̼i̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼á̼o̼ ̼r̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ụ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼l̼a̼o̼ ̼1̼5̼0̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼C̼a̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼”̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼“̼c̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼”̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼Z̼5̼-̼0̼1̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼á̼p̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼C̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ạ̼,̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼đ̼o̼á̼n̼,̼ ̼l̼ẽ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼t̼ó̼m̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ụ̼ ̼“̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼”̼ ̼D̼u̼n̼g̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼C̼a̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼é̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ù̼m̼.̼

̼C̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼é̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼“̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼”̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼C̼a̼m̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼“̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ầ̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼:̼ ̼S̼a̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼â̼y̼?̼.̼ ̼L̼ẽ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼?̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ự̼c̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ỗ̼ ̼ô̼ ̼t̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼á̼t̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼ê̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ù̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ỗ̼”̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ó̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼l̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼?̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼i̼à̼”̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼C̼a̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼o̼a̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼m̼ồ̼ ̼g̼ì̼?̼.̼ ̼G̼ã̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼.̼

Facebook Comments Box

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *