N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼đ̼.â̼m̼ ̼c̼.h̼ế̼t̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼6̼ t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ỗ̼i̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼.̼

K̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼P̼.̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼x̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼.̼

 

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼u̼n̼ ̼r̼u̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼.̼
̼L̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼h̼u̼ệ̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼i̼,̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼.̼
̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼:̼ ̼“̼N̼ó̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ô̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼2̼5̼”̼.̼
̼T̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼(̼5̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼-̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼l̼ị̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼B̼à̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼m̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼r̼í̼ ̼-̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼h̼ì̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼,̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼1̼2̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼,̼ ̼c̼a̼ ̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼a̼o̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼V̼H̼N̼T̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼í̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼d̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼đ̼à̼n̼,̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼.̼
̼“̼Đ̼ê̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼L̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ỉ̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼l̼ă̼n̼g̼ ̼x̼ê̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼đ̼à̼n̼,̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼í̼ ̼k̼ể̼.̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼í̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼á̼o̼ ̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼m̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ù̼n̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ủ̼y̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ợ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

“̼N̼g̼h̼e̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼í̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼.̼
̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼
̼“̼H̼ô̼m̼ ̼2̼0̼-̼1̼0̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼-̼1̼0̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼M̼ở̼ ̼b̼ó̼ ̼h̼o̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼:̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼c̼á̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼L̼a̼m̼ ̼l̼ũ̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼t̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼b̼a̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼í̼ ̼k̼ể̼.̼

Facebook Comments Box

Author: Thao Huong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *