N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.̼á̼n̼.̼h̼ ̼đ̼.̼ậ̼.̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼t̼ệ̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼.̼p̼ ̼d̼.̼â̼.̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼

T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼a̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼ở̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼1̼/̼1̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼(̼T̼P̼.̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼)̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼T̼ố̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼x̼y̼a̼n̼u̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼x̼i̼-̼m̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼ố̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼8̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼)̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼q̼u̼ỵ̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼a̼.̼

̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼Đ̼ê̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼à̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼Đ̼ê̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼Đ̼ê̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼


C̼ô̼ ̼Đ̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼ó̼n̼g̼,̼ ̼l̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼o̼n̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼Đ̼ê̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼,̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼Đ̼ê̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼

̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼í̼t̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼a̼ ̼r̼ầ̼y̼.̼

̼”̼C̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼l̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ở̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼M̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼í̼t̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ố̼t̼.̼

̼Đ̼ợ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼n̼ả̼n̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼i̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼u̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ở̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼Đ̼ê̼ ̼n̼g̼ấ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼


N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼
̼”̼N̼ă̼m̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ổ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼ổ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼s̼o̼á̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼ự̼ ̼ý̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ổ̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼t̼ù̼m̼ ̼l̼u̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼i̼a̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼l̼a̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼Đ̼ê̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼,̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ê̼ ̼n̼ó̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼a̼ ̼r̼ầ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼i̼a̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ê̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼.̼


B̼à̼ L̼u̼ậ̼t̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼)̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼Đ̼ê̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼Đ̼ê̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼à̼n̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼d̼o̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼C̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼A̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼-̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼í̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼1̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼K̼i̼m̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼m̼u̼a̼ ̼1̼ ̼k̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼x̼y̼a̼n̼u̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼5̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼l̼a̼i̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼.̼


̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼x̼y̼a̼n̼u̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼3̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼ủ̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼ó̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼k̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼9̼/̼1̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼ư̼a̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼x̼i̼ ̼m̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼k̼í̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼1̼9̼/̼1̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

Facebook Comments Box

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *