Ôɴɢ ᴛậᴘ ᴄảɴʜ ʙáᴏ ôɴɢ ʙɪᴅᴇɴ ‘đừɴɢ đùᴀ ᴠớɪ ʟửᴀ’ ᴠề ᴠấɴ đề Đàɪ ʟᴏᴀɴ

ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ (ᴛǫ) ᴛậᴘ ᴄậɴ ʙìɴʜ đã ᴄảɴʜ ʙáᴏ ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ᴍỹ ᴊᴏᴇ ʙɪᴅᴇɴ ᴋʜôɴɢ ɴêɴ “đùᴀ ᴠớɪ ʟửᴀ” ᴋʜɪ ᴄăɴɢ ᴛʜẳɴɢ ɢɪᴀ ᴛăɴɢ ᴠề Đàɪ ʟᴏᴀɴ.
ᴛʜᴇᴏ ʜãɴɢ ᴛɪɴ ʀᴇᴜᴛᴇʀs, ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜộᴄ đɪệɴ đàᴍ ʜơɴ 𝟸 ᴛɪếɴɢ ɴɢàʏ 𝟸𝟾-𝟽, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ (ᴛǫ) ᴛậᴘ ᴄậɴ ʙìɴʜ đã ᴄảɴʜ ʙáᴏ ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ᴍỹ ᴊᴏᴇ ʙɪᴅᴇɴ ᴋʜôɴɢ ɴêɴ “đùᴀ ᴠớɪ ʟửᴀ” ᴋʜɪ ᴄăɴɢ ᴛʜẳɴɢ ɢɪᴀ ᴛăɴɢ ᴠề Đàɪ ʟᴏᴀɴ.

“ɴʜữɴɢ ᴀɪ đùᴀ ᴠớɪ ʟửᴀ sẽ ʙị ʙỏɴɢ. ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ʜʏ ᴠọɴɢ ᴍỹ ʜɪểᴜ ʀõ đɪềᴜ ɴàʏ” – ʙộ ɴɢᴏạɪ ɢɪᴀᴏ ᴛǫ ᴅẫɴ ʟờɪ ôɴɢ ᴛậᴘ.

Ôɴɢ ᴛậᴘ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴍỹ ᴛᴜâɴ ᴛʜủ “ɴɢᴜʏêɴ ᴛắᴄ ᴍộᴛ ᴛǫ” ᴠà ɴʜấɴ ᴍạɴʜ ʀằɴɢ ʙắᴄ ᴋɪɴʜ ᴋɪêɴ ǫᴜʏếᴛ ᴘʜảɴ đốɪ ᴠɪệᴄ Đàɪ ʟᴏᴀɴ độᴄ ʟậᴘ ᴠà sự ᴄᴀɴ ᴛʜɪệᴘ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴛʜế ʟựᴄ ʙêɴ ɴɢᴏàɪ ᴠàᴏ ʜòɴ đảᴏ.

Đáᴘ ʟạɪ, ôɴɢ ʙɪᴅᴇɴ ɴóɪ ʀằɴɢ ᴄʜíɴʜ sáᴄʜ ᴄủᴀ ᴍỹ ᴠề Đàɪ ʟᴏᴀɴ ᴋʜôɴɢ ᴛʜᴀʏ đổɪ ᴠà ᴡᴀsʜɪɴɢᴛᴏɴ ʟᴜôɴ ᴘʜảɴ đốɪ ɴʜữɴɢ ɴỗ ʟựᴄ đơɴ ᴘʜươɴɢ ᴛʜᴀʏ đổɪ ʜɪệɴ ᴛʀạɴɢ ʜᴏặᴄ ᴘʜá ʜᴏạɪ ʜòᴀ ʙìɴʜ ᴠà ổɴ địɴʜ ᴛʀêɴ ᴇᴏ ʙɪểɴ Đàɪ ʟᴏᴀɴ, ᴛʜᴇᴏ ɴʜà ᴛʀắɴɢ.

Ôɴɢ ᴛậᴘ ᴄảɴʜ ʙáᴏ ôɴɢ ʙɪᴅᴇɴ ‘đừɴɢ đùᴀ ᴠớɪ ʟửᴀ’ ᴠề ᴠấɴ đề Đàɪ ʟᴏᴀɴ ảɴʜ 𝟷
ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ᴛậᴘ ᴄậɴ ʙìɴʜ ᴠà ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ᴍỹ ᴊᴏᴇ ʙɪᴅᴇɴ ᴄó ᴄᴜộᴄ đɪệɴ đàᴍ ᴄăɴɢ ᴛʜẳɴɢ ɴɢàʏ 𝟸𝟾-𝟽. Ảɴʜ: ʀᴇᴜᴛᴇʀs

ʙêɴ ᴄạɴʜ đó, ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜộᴄ đɪệɴ đàᴍ, ôɴɢ ʙɪᴅᴇɴ ɴʜấɴ ᴍạɴʜ ᴛầᴍ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ᴄủᴀ ᴠɪệᴄ ᴅᴜʏ ᴛʀì ᴄáᴄ ᴋêɴʜ ʟɪêɴ ʟạᴄ ᴄởɪ ᴍở ᴠề Đàɪ ʟᴏᴀɴ ᴠà 𝟸 ʟãɴʜ đạᴏ ᴄũɴɢ ᴛʜảᴏ ʟᴜậɴ ᴠề ᴍộᴛ số ʟĩɴʜ ᴠựᴄ ʜợᴘ ᴛáᴄ, ɢồᴍ ʙɪếɴ đổɪ ᴋʜí ʜậᴜ, ᴀɴ ɴɪɴʜ ʏ ᴛế ᴠà ᴄʜốɴɢ ᴍᴀ ᴛúʏ, ᴍộᴛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ᴄấᴘ ᴄᴀᴏ ᴍỹ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.

Đồɴɢ ᴛìɴʜ, ôɴɢ ᴛậᴘ ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ 𝟸 ɴềɴ ᴋɪɴʜ ᴛế ʟớɴ ɴàʏ ᴄầɴ ᴅᴜʏ ᴛʀì ᴄáᴄ ᴋêɴʜ ʟɪêɴ ʟạᴄ ᴠề ᴋɪɴʜ ᴛế, ᴄʜᴜỗɪ ᴄᴜɴɢ ứɴɢ ᴛᴏàɴ ᴄầᴜ, ʙảᴏ ᴠệ ᴀɴ ɴɪɴʜ ɴăɴɢ ʟượɴɢ ᴠà ᴀɴ ɴɪɴʜ ʟươɴɢ ᴛʜựᴄ ᴛᴏàɴ ᴄầᴜ.

ᴠị ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ᴍỹ ᴄòɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʜᴀɪ ɴʜà ʟãɴʜ đạᴏ đã ᴛʜảᴏ ʟᴜậɴ ᴋʜả ɴăɴɢ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴍộᴛ ᴄᴜộᴄ ɢặᴘ ᴍặᴛ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛớɪ.

ᴄᴜộᴄ đɪệɴ đàᴍ ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ ʙốɪ ᴄảɴʜ ᴄăɴɢ ᴛʜẳɴɢ ᴍỹ-ᴛʀᴜɴɢ ʟᴇᴏ ᴛʜᴀɴɢ, xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜạ ᴠɪệɴ ᴍỹ ɴᴀɴᴄʏ ᴘᴇʟᴏsɪ ᴄó ᴋế ʜᴏạᴄʜ đếɴ Đàɪ ʙắᴄ ᴠàᴏ ᴛʜáɴɢ 𝟾. ʙà ᴘᴇʟᴏsɪ ᴄũɴɢ ᴛừ ᴄʜốɪ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴠì ʟý ᴅᴏ ᴀɴ ɴɪɴʜ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.