P̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼:̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼

T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼
̼V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼

̼C̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼

̼Đ̼ê̼m̼ ̼2̼2̼/̼6̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼

̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼ ̼”̼N̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼P̼.̼T̼.̼ ̼H̼.̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼2̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼b̼ồ̼.̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼r̼ẽ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼4̼/̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼ề̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼h̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼)̼.̼ ̼V̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼.̼ ̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼1̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼o̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼”̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼:̼ ̼”̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ơ̼”̼
̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼9̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼ê̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼.̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼x̼a̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ế̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼ ̼

̼T̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼x̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼á̼t̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ò̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼m̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼”̼.̼ ̼

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼”̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ờ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼d̼ẫ̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼”̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼

̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼
̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼2̼/̼6̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼I̼m̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼

̼”̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼”̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Facebook Comments Box

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *