P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼”̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼.̼p̼ ̼d̼.̼â̼.̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼

V̼O̼V̼.̼V̼N̼ ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼K̼u̼ế̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ư̼ ̼M̼’̼g̼a̼r̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼.̼
̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼l̼ị̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼
̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼ữ̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼K̼u̼ế̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ư̼ ̼M̼’̼g̼a̼r̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼H̼’̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼N̼i̼ê̼,̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼W̼i̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼K̼u̼ế̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ư̼ ̼M̼’̼g̼a̼r̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼.̼


̼E̼m̼ ̼H̼’̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼K̼u̼ế̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ư̼ ̼M̼’̼g̼a̼r̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼H̼’̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼H̼’̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼K̼u̼ế̼h̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼K̼u̼ế̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼H̼’̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼’̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼h̼ủ̼y̼.̼ ̼L̼í̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼ ̼


̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼è̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼H̼’̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼H̼’̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼H̼’̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼;̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼


̼T̼a̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼:̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼H̼’̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼a̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼e̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼
̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼a̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼

Facebook Comments Box

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *