S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼:̼ ̼C̼h̼ì̼m̼ ̼đ̼ò̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼a̼n̼ ̼4̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼s̼ô̼n̼g̼


(̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼)̼ ̼-̼ ̼C̼o̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼d̼ò̼n̼g̼.̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼5̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼4̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼
̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼(̼G̼T̼V̼T̼)̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼


̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼2̼5̼/̼1̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼3̼0̼ ̼T̼ế̼t̼)̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼T̼ế̼t̼.̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼5̼-̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼.̼


̼C̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼,̼ ̼g̼i̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼t̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼ù̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ờ̼.̼
̼X̼á̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ò̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼0̼8̼ ̼d̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ắ̼m̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼8̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼


̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼u̼ỷ̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼B̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼h̼o̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼.̼


̼D̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼P̼V̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼ ̼g̼h̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼đ̼ò̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼:̼

Facebook Comments Box

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *