S̼ở̼n̼ ̼d̼a̼ ̼g̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼á̼ ̼t̼r̼ê̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼T̼Ị̼N̼H̼ ̼T̼H̼Ấ̼T̼ ̼B̼Ồ̼N̼G̼ ̼L̼A̼I̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ồ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼“̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼g̼á̼y̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼
̼X̼o̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼–̼ ̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼A̼m̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼B̼ờ̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼r̼ụ̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼“̼s̼ờ̼ ̼g̼á̼y̼”̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼i̼n̼ ̼–̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼ở̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼X̼ã̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼i̼ ̼c̼ô̼


̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼5̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ỉ̼m̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼:̼”̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼”̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼“̼s̼ự̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼ ̼v̼ề̼ ̼a̼o̼ ̼c̼á̼ ̼t̼r̼ê̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼“̼r̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼“̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼”̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼u̼ ̼V̼â̼n̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼)̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼“̼n̼i̼ ̼c̼ô̼”̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼…̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼i̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼á̼ ̼t̼r̼ê̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼á̼y̼ ̼x̼a̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼.̼ ̼K̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼v̼í̼a̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼Đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ơ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼9̼0̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼“̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼ố̼m̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼x̼a̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼ã̼i̼.̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼“̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼”̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ị̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼o̼w̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ề̼n̼ ̼a̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼d̼ị̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ị̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼?̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼1̼0̼0̼%̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼g̼h̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼ở̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼–̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼,̼ ̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼A̼m̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼B̼ờ̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼r̼ụ̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼-̼1̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼”̼t̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼i̼ề̼m̼ ̼a̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼r̼ụ̼)̼.̼


̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼”̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼A̼D̼N̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼L̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼u̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼.̼

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼
̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼”̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼L̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼.̼.̼.̼

̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼u̼â̼n̼.̼.̼.̼


̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼”̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼ộ̼i̼”̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼”̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼i̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼i̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼ê̼n̼ ̼ư̼ ̼ử̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼b̼ú̼n̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼n̼h̼é̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼!̼”̼

̼”̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼,̼ ̼”̼V̼ụ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼ầ̼m̼ ̼ĩ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼l̼u̼ô̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ố̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ẳ̼n̼”̼,̼ ̼”̼M̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼m̼a̼u̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼”̼,̼”̼Ủ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ơ̼i̼?̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼1̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼,̼ ̼”̼A̼n̼h̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼M̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼a̼n̼h̼”̼.̼.̼.̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼


̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼”̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼”̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼u̼â̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼”̼t̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

Facebook Comments Box

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *