T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼

K̼ý̼ ̼ứ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼“̼t̼ử̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼”̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼3̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼l̼y̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼

̼C̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼C̼u̼ ̼B̼a̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ớ̼i̼,̼ ̼P̼V̼ ̼b̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼A̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼3̼)̼,̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼7̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ố̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼A̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼a̼n̼h̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼3̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼7̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼N̼h̼a̼ ̼-̼ ̼K̼ẻ̼ ̼B̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼ý̼ ̼ứ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼p̼h̼a̼i̼.̼

̼”̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼h̼á̼t̼ ̼h̼ò̼.̼ ̼X̼e̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼N̼h̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼k̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼a̼i̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼á̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼n̼ú̼i̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼k̼ể̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼x̼e̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ổ̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼a̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼h̼ế̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼ ̼x̼e̼ ̼k̼é̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼7̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼C̼u̼ ̼B̼a̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ớ̼i̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼T̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼4̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼P̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ớ̼i̼)̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ó̼ ̼b̼ộ̼t̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ô̼m̼ ̼r̼ả̼.̼ ̼”̼C̼ả̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼l̼y̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼q̼u̼á̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼ể̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ố̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼n̼ú̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼–̼ ̼C̼u̼ ̼B̼a̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ớ̼i̼.̼

̼D̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ệ̼ ̼H̼à̼,̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ỹ̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼(̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ớ̼i̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼N̼ú̼i̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼)̼,̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼2̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ớ̼i̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼–̼ ̼C̼u̼ ̼B̼a̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ớ̼i̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼L̼ê̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼3̼)̼,̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼3̼)̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ê̼n̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼Y̼ế̼n̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼6̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼

Facebook Comments Box

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *