T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼:̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼”̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼l̼ì̼a̼ ̼c̼h̼â̼n̼”̼

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ộ̼n̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼á̼n̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼ớ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼(̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼m̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼D̼o̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼n̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼l̼ì̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼c̼á̼n̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼ỏ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼o̼a̼ ̼o̼a̼.̼

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ộ̼n̼ ̼b̼ê̼ t̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼á̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼


E̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼1̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼
̼S̼a̼u̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼/̼3̼ ̼c̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼p̼ ̼n̼á̼t̼.̼

̼B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼s̼â̼u̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼,̼ ̼T̼S̼.̼B̼S̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼-̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼c̼á̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ậ̼p̼ ̼n̼á̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼b̼ỏ̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ậ̼p̼ ̼n̼á̼t̼.̼


C̼o̼n̼:̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼


C̼o̼n̼:̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼S̼.̼B̼S̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼9̼g̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼m̼á̼y̼.̼.̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼,̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Q̼u̼a̼n̼h̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼d̼ì̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼,̼ ̼b̼á̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼n̼ô̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ấ̼n̼ ̼l̼ệ̼.̼

̼“̼N̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼”̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼g̼ấ̼p̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼.̼.̼”̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼


C̼h̼a̼:̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼
̼“̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼Q̼u̼y̼”̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼9̼1̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼R̼ạ̼c̼h̼ ̼G̼ò̼i̼ ̼B̼é̼ ̼(̼P̼.̼M̼ỹ̼ ̼T̼h̼ớ̼i̼,̼ ̼T̼P̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ộ̼n̼ ̼b̼ê̼t̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼á̼i̼.̼

̼X̼e̼ ̼t̼r̼ộ̼n̼ ̼b̼ê̼t̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼n̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ạ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ỏ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼.̼


M̼ẹ̼:̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ỏ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼
̼A̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼c̼á̼n̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼ỏ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼o̼a̼ ̼o̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼1̼/̼3̼ ̼c̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼ ̼Đô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼ ̼N̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼u̼ ̼m̼à̼u̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ì̼ ̼b̼ế̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼m̼ộ̼.̼

̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼3̼


B̼é̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼
̼C̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ể̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼2̼4̼/̼2̼4̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼B̼V̼ ̼N̼h̼i̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼ ̼”̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ế̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼a̼n̼h̼ ̼l̼a̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼ã̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼ệ̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼1̼h̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼.̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼1̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼.̼

Facebook Comments Box

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *