T̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼.̼p̼ ̼d̼.̼â̼.̼m̼ ̼4̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼

X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼4̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼
̼M̼ộ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼2̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼b̼à̼i̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ậ̼y̼ ̼b̼ạ̼.̼


B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼(̼3̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼
̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼…̼ ̼S̼ợ̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼a̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼“̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼”̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼B̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼e̼m̼ ̼r̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼ú̼i̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼d̼o̼ ̼e̼m̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ê̼ ̼đ̼ê̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼”̼.̼


S̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼.̼5̼.̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼e̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼.̼5̼.̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼s̼ổ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼à̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼h̼é̼p̼ ̼s̼ổ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼à̼i̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼i̼a̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼”̼e̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼”̼.̼


S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼4̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼
T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼e̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼“̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼í̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼.̼

̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼ ̼“̼E̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ả̼y̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼ể̼.̼̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼4̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼


Phiên tòa xử̼ ̼k̼í̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼
P̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼/̼3̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼

̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼4̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼.̼

̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼4̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼P̼.̼M̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼A̼.̼ ̼(̼đ̼ã̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼,̼ ̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼5̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼


T̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼4̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼
̼Đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼A̼.̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼.̼,̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼í̼ ̼d̼o̼ ̼e̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼A̼.̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼e̼m̼ ̼A̼.̼,̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼P̼.̼M̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼B̼.̼,̼ ̼C̼.̼,̼ ̼D̼.̼ ̼(̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼5̼)̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼g̼i̼á̼c̼,̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼I̼V̼.̼


B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼(̼3̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼
̼P̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼,̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ự̼t̼.̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼á̼n̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼h̼ự̼t̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼:̼ ̼”̼T̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼à̼ ̼”̼D̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼1̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼1̼ ̼U̼S̼B̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼B̼u̼ộ̼c̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼3̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼.̼


C̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼h̼ự̼t̼
̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼
̼S̼a̼u̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼2̼/̼3̼)̼.̼

Facebook Comments Box

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *