T̼I̼N̼ ̼M̼Ớ̼I̼:̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼T̼â̼y̼ ̼B̼a̼n̼ ̼N̼h̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼2̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼”̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼d̼â̼y̼”̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼7̼t̼ ̼g̼i̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ẫ̼y̼ ̼2̼ ̼s̼a̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼.̼.̼

ʟựᴄ ʟượɴɢ ʙảᴏ ᴠệ ᴅâɴ sự ᴛâʏ ʙᴀɴ ɴʜᴀ ʜồɪ đầᴜ ᴛʜáɴɢ 𝟼 ᴛừɴɢ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴍộᴛ đườɴɢ ᴅâʏ ʟừᴀ đảᴏ ᴛìɴʜ ᴅụᴄ, ᴛốɴɢ ᴛɪềɴ. ᴛʀᴏɴɢ đó, ᴄáᴄ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴄó ᴛʜể sẽ ʙị ɴʜóᴍ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴄôɴɢ ʙố ᴅᴀɴʜ ᴛíɴʜ ᴠà ɴʜữɴɢ ʜìɴʜ ảɴʜ ɴʜạʏ ᴄảᴍ ɴếᴜ ᴛừ ᴄʜốɪ ᴛʀả ᴍộᴛ số ᴛɪềɴ ʟớɴ.ᴛʜᴇᴏ ɴʜậᴛ ʙáᴏ ᴇʟ ᴘᴀɪs ᴄủᴀ ᴛâʏ ʙᴀɴ ɴʜᴀ, số ɴạɴ ɴʜâɴ ᴄủᴀ đườɴɢ ᴅâʏ ɴóɪ ᴛʀêɴ ʟêɴ đếɴ ɢầɴ 𝟺.𝟶𝟶𝟶 ɴɢườɪ. ᴄᴏɴ số ɴàʏ đượᴄ ᴛɪếᴛ ʟộ ᴛʀᴏɴɢ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴅᴏ ᴛʜẩᴍ ᴘʜáɴ ᴊᴇʀóɴɪᴍᴏ ᴄᴀɴᴏ (ᴛỉɴʜ ᴛᴇʀᴜᴇʟ) ɢửɪ ᴛớɪ ᴛòᴀ áɴ ᴛốɪ ᴄᴀᴏ, ᴛʀᴏɴɢ đó ôɴɢ đề ɴɢʜị ᴛòᴀ áɴ ᴛốɪ ᴄᴀᴏ ᴄủᴀ ᴛâʏ ʙᴀɴ ɴʜᴀ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴠụ áɴ ᴠì số ʟượɴɢ ɴạɴ ɴʜâɴ ǫᴜá ʟớɴ ᴠà ᴛʀảɪ ʀộɴɢ ᴛʀêɴ ᴋʜắᴘ ᴄả ɴướᴄ. ᴋʜᴏảɴɢ 𝟹𝟶 ɴɢườɪ đã ʙị ᴄáᴏ ʙᴜộᴄ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ đườɴɢ ᴅâʏ ɴàʏ, ʙᴀᴏ ɢồᴍ ᴄả ᴛᴏñᴏ ɢᴀʀᴄíᴀ, ᴍộᴛ ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴄủᴀ độɪ ʙóɴɢ đá ʟᴇᴠᴀɴᴛᴇ ᴜᴅ.

ʜᴀɪ ᴋẻ ᴛìɴʜ ɴɢʜɪ ᴄầᴍ đầᴜ – ɪsᴍᴀᴇʟ ʙᴏᴜsɴɪɴᴀ, ʙí ᴅᴀɴʜ sᴀʟᴠᴀ ᴠà ᴍᴀssɪɴɪssᴀ ғᴇʀʀᴀʜ, ʙí ᴅᴀɴʜ ᴇʀɪᴋ đã ʙị ɢɪᴀᴍ ɢɪữ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ɴʜà ᴛù ở ᴛỉɴʜ ᴛᴇʀᴜᴇʟ ᴋể ᴛừ ᴋʜɪ ʙị ʙắᴛ ʜồɪ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟾. ʜᴀɪ ɴɢườɪ ɴàʏ ʜɪệɴ đᴀɴɢ ʙị đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠớɪ ᴄáᴏ ʙᴜộᴄ ᴛốɴɢ ᴛɪềɴ, đᴇ ᴅọᴀ, xâᴍ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏềɴ ʀɪêɴɢ ᴛư, ɢɪả ᴍạᴏ ᴛàɪ ʟɪệᴜ, ʀửᴀ ᴛɪềɴ ᴠà ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ᴄó ᴛổ ᴄʜứᴄ. ʟừᴀ đảᴏ ᴛìɴʜ ᴅụᴄ ʟà ᴍộᴛ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ᴛốɴɢ ᴛɪềɴ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʜᴏặᴄ ʜìɴʜ ảɴʜ ɴʜạʏ ᴄảᴍ sẽ đượᴄ sử ᴅụɴɢ để ᴛốɴɢ ᴛɪềɴ ᴄáᴄ ɴạɴ ɴʜâɴ.
ʟựᴄ ʟượɴɢ ʙảᴏ ᴠệ ᴅâɴ sự ᴛâʏ ʙᴀɴ ɴʜᴀ ᴍô ᴛả đườɴɢ ᴅâʏ ɴàʏ ʟà “ᴍộᴛ ɴʜóᴍ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴄó ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄʜᴜʏêɴ ᴛốɴɢ ᴛɪềɴ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ đã ʟɪêɴ ʜệ ʜᴏặᴄ ᴄố ɢắɴɢ ʟɪêɴ ʜệ ᴠớɪ ᴅịᴄʜ ᴠụ ɢáɪ ᴍạɪ ᴅâᴍ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴛʀᴀɴɢ ᴡᴇʙ ᴘᴀsɪᴏɴ.ᴄᴏᴍ”. ᴛʜᴇᴏ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄủᴀ ᴄảɴʜ sáᴛ, đườɴɢ ᴅâʏ ɴàʏ ᴄó ᴛʜể đã ʜᴏạᴛ độɴɢ ɴʜɪềᴜ ɴăᴍ, ᴋʜɪếɴ “ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ʜᴏặᴄ ʜàɴɢ ɴɢʜìɴ ɴɢườɪ ᴍắᴄ ʙẫʏ”. ʟựᴄ ʟượɴɢ ʙảᴏ ᴠệ ᴅâɴ sự ʟậᴘ ʟᴜậɴ ʀằɴɢ ᴄáᴄ ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ “ᴛốɴɢ ᴛɪềɴ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ᴄưỡɴɢ ʙứᴄ ᴠà ᴄó ᴄʜủ đíᴄʜ”. ᴄáᴄ ɴạɴ ɴʜâɴ – ᴠì ʟᴏ sợ ɢɪᴀ đìɴʜ, ʙạɴ ʙè ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʀằɴɢ ʜọ sử ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴛìɴʜ ᴅụᴄ – đã ʙᴜộᴄ ᴘʜảɪ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛɪềɴ ᴄʜᴏ ɴʜóᴍ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴍộᴛ ʜᴏặᴄ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ.

ᴄáᴄ ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ᴄũɴɢ đᴇ ᴅọᴀ ɴạɴ ɴʜâɴ ʀằɴɢ ʜọ sẽ ᴄử ɴɢườɪ ᴛừ ᴍộᴛ ɴʜóᴍ ᴍᴀғɪᴀ Đôɴɢ Âᴜ đếɴ đáɴʜ đậᴘ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ʟấʏ ᴍạɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴàʏ ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ ᴛʀả ᴛɪềɴ. “ᴛôɪ ᴍᴜốɴ ᴄó ᴛɪềɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴửᴀ ᴛɪếɴɢ ɴữᴀ. ɴếᴜ ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ɴʜậɴ đượᴄ, ᴀɴʜ sẽ ʙị ʙắɴ 𝟸 ᴘʜáᴛ ᴠàᴏ ᴄʜâɴ”, ɴʜóᴍ ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ɴóɪ ᴠớɪ ᴍộᴛ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴋʜɪ ʏêᴜ ᴄầᴜ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ɴàʏ ᴛʀả 𝟺𝟻𝟶 ᴇᴜʀᴏ.
ʟựᴄ ʟượɴɢ ʙảᴏ ᴠệ ᴅâɴ sự đã ʙɪếᴛ đếɴ ᴍạɴɢ ʟướɪ ɴàʏ ᴠàᴏ ᴛʜáɴɢ 𝟼/𝟸𝟶𝟸𝟸, ᴋʜɪ ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ số ᴄáᴄ ɴạɴ ɴʜâɴ ɴộᴘ đơɴ ᴛʀìɴʜ ʙáᴏ ᴄảɴʜ sáᴛ. ɴɢườɪ ɴàʏ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʙị đᴇ ᴅọᴀ ᴅù đã ᴛʀả ᴛɪềɴ ᴄʜᴏ ɴʜóᴍ ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ. ᴛʜᴇᴏ ᴄáᴄ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ ᴄủᴀ ʟựᴄ ʟượɴɢ ʙảᴏ ᴠệ ᴅâɴ sự, ɴỗɪ sợ ʜãɪ ʙị ɢɪếᴛ ʜᴏặᴄ ʙị đáɴʜ đậᴘ ᴋʜɪếɴ ᴄáᴄ ɴạɴ ɴʜâɴ ʙᴜộᴄ ᴘʜảɪ ᴛʀả số ᴛɪềɴ đượᴄ ʏêᴜ ᴄầᴜ, ᴍà ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ số ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ, ʟêɴ ᴛớɪ ʜơɴ ᴠàɪ ɴɢʜìɴ ᴇᴜʀᴏ. ᴍộᴛ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛʜậᴍ ᴄʜí đã ɢɪᴀᴏ ɴộᴘ 𝟸𝟻.𝟶𝟶𝟶 ᴇᴜʀᴏ. ᴠàᴏ ᴛʜờɪ đɪểᴍ đườɴɢ ᴅâʏ ᴍớɪ ʙị ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ, ᴄáᴄ ɴʜà đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɴʜóᴍ ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ đã ᴋɪếᴍ đượᴄ “ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ɴɢʜìɴ ᴇᴜʀᴏ”.Để ᴄʜᴇ ɢɪấᴜ ᴛʜâɴ ᴘʜậɴ, ɴʜóᴍ ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ đã ᴛʜɪếᴛ ʟậᴘ ᴍộᴛ ᴍạɴɢ ʟướɪ ᴄáᴄ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ɴɢâɴ ʜàɴɢ “ʙìɴʜ ᴘʜᴏɴɢ”. ɴʜữɴɢ “ʙìɴʜ ᴘʜᴏɴɢ” ɴàʏ ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ ɴʜóᴍ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ sử ᴅụɴɢ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ɴɢâɴ ʜàɴɢ ᴄủᴀ ʜọ để đổɪ ʟấʏ ᴍộᴛ ᴋʜᴏảɴ ʜᴏᴀ ʜồɴɢ ɴʜỏ. Đốɪ ᴠớɪ ᴍỗɪ 𝟷.𝟶𝟶𝟶 ᴇᴜʀᴏ đượᴄ ᴛʀả, ɴʜữɴɢ ᴄʜủ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ sẽ đượᴄ ăɴ ʜᴏᴀ ʜồɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟻𝟶 ᴇᴜʀᴏ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.