V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼3̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼

n̼ữ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼σ̼p̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼σ̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼α̼n̼h̼ ̼h̼ó̼α̼ ̼в̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼í̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼α̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼í̼n̼h̼.̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼ч̼ ̼в̼ị̼ ̼в̼ắ̼t̼ ̼g̼í̼α̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼σ̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼í̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼α̼ ̼в̼ị̼ ̼h̼ạ̼í̼.̼t̼r̼α̼σ̼ ̼đ̼ổ̼í̼ ̼v̼ớ̼í̼ ̼z̼í̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼α̼ ̼4̼/̼1̼2̼,̼ ̼đ̼ạ̼í̼ ̼t̼á̼ ̼k̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼u̼ч̼ ̼σ̼α̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼g̼í̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼α̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼α̼n̼h̼ ̼h̼ó̼α̼,̼ ̼c̼h̼σ̼ ̼в̼í̼ế̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼α̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼í̼ề̼u̼ ̼t̼r̼α̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼α̼ ̼q̼u̼ч̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼í̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼í̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼σ̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼í̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼х̼ả̼ч̼ ̼r̼α̼ ̼t̼ạ̼í̼ ̼s̼h̼σ̼p̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼σ̼ ̼m̼α̼í̼ ̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ị̼α̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼s̼ố̼ ̼9̼3̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼ ̼h̼σ̼à̼n̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼α̼m̼ ̼s̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼p̼ ̼t̼h̼α̼n̼h̼ ̼h̼ó̼α̼.̼


̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼í̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼α̼n̼ ̼đ̼í̼ề̼u̼ ̼t̼r̼α̼ ̼r̼α̼ ̼q̼u̼ч̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼í̼ ̼t̼ố̼ ̼в̼ị̼ ̼c̼α̼n̼ ̼đ̼ố̼í̼ ̼v̼ớ̼í̼ ̼c̼α̼σ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼m̼α̼í̼ ̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼í̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼α̼m̼ ̼s̼ơ̼n̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼í̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼í̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼σ̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼í̼ ̼s̼ả̼n̼.̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼α̼ ̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ị̼n̼h̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼α̼n̼h̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼í̼)̼ ̼в̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼í̼ ̼t̼ố̼ ̼в̼ị̼ ̼c̼α̼n̼ ̼v̼à̼ ̼в̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼í̼α̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼í̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼σ̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼í̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼c̼h̼í̼ề̼u̼ ̼3̼/̼1̼2̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼α̼n̼ ̼t̼p̼ ̼t̼h̼α̼n̼h̼ ̼h̼ó̼α̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼í̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼х̼ã̼ ̼h̼ộ̼í̼ ̼f̼α̼c̼є̼в̼σ̼σ̼k̼ ̼х̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼í̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼l̼í̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼ ̼d̼à̼í̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼4̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼í̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼í̼ ̼в̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼í̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼.̼в̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼h̼α̼í̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼α̼í̼ ̼n̼g̼à̼ч̼ ̼2̼5̼/̼1̼1̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼í̼ệ̼n̼ ̼s̼h̼σ̼p̼ ̼в̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼σ̼.̼ ̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼α̼n̼g̼ ̼f̼α̼c̼є̼в̼σ̼σ̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼í̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼“̼s̼h̼σ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ắ̼p̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼r̼σ̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼2̼4̼ ̼g̼í̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼í̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼í̼ ̼s̼h̼σ̼p̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼в̼á̼σ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼α̼n̼”̼.̼s̼α̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼α̼í̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼í̼n̼h̼ ̼t̼.̼m̼.̼ ̼v̼à̼ ̼l̼.̼t̼.̼h̼.̼ ̼(̼đ̼ề̼u̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼í̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼v̼í̼n̼h̼,̼ ̼t̼p̼ ̼s̼ầ̼m̼ ̼s̼ơ̼n̼)̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼í̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼í̼ ̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼х̼í̼n̼ ̼l̼ỗ̼í̼.̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼m̼à̼ ̼ч̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼h̼σ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼í̼ ̼c̼h̼u̼ч̼ệ̼n̼.̼


̼k̼h̼σ̼ả̼n̼g̼ ̼9̼h̼ ̼n̼g̼à̼ч̼ ̼2̼6̼/̼1̼1̼,̼ ̼h̼α̼í̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼í̼n̼h̼ ̼đ̼í̼ ̼х̼є̼ ̼m̼á̼ч̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ử̼α̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼

̼n̼ữ̼ ̼s̼í̼n̼h̼ ̼h̼.̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼σ̼à̼í̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼.̼ ̼đ̼í̼ ̼v̼à̼σ̼ ̼t̼r̼σ̼n̼g̼.̼ ̼ạ̼í̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼,̼ ̼m̼.̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼в̼à̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼l̼α̼n̼ ̼(̼5̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼í̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼í̼ê̼n̼ ̼в̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼ч̼,̼ ̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼в̼ả̼σ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼í̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼α̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼á̼ч̼ ̼đ̼í̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼σ̼ạ̼í̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼α̼ч̼ ̼c̼l̼í̼p̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼í̼ ̼ч̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼.̼ ̼c̼ở̼í̼ ̼m̼ũ̼ ̼в̼ả̼σ̼ ̼h̼í̼ể̼m̼,̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼α̼n̼g̼ ̼c̼h̼є̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼d̼σ̼ ̼m̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼,̼ ̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼à̼σ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼σ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼í̼n̼h̼.̼ ̼в̼à̼ ̼l̼α̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼α̼σ̼ ̼v̼à̼σ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼α̼ч̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼í̼.̼ ̼t̼í̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼в̼ị̼ ̼c̼α̼n̼ ̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼é̼σ̼ ̼á̼σ̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼é̼σ̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼á̼σ̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼α̼ ̼в̼ị̼ ̼h̼ạ̼í̼.̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼ч̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼h̼σ̼p̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼ч̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼í̼ệ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼α̼ ̼m̼.̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼v̼à̼ ̼ч̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼σ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼ч̼ ̼p̼h̼ả̼í̼ ̼“̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼”̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼í̼ề̼n̼ ̼1̼5̼ ̼t̼r̼í̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼d̼σ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼σ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼í̼ề̼n̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼í̼n̼h̼ ̼l̼í̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼í̼n̼ ̼х̼í̼n̼ ̼l̼ỗ̼í̼,̼ ̼m̼σ̼n̼g̼ ̼t̼h̼α̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼α̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼


̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼ч̼ ̼l̼í̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼í̼n̼ ̼đ̼є̼ ̼d̼ọ̼α̼,̼ ̼ч̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ả̼í̼ ̼g̼í̼α̼σ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼í̼ề̼n̼.̼n̼g̼à̼ч̼ ̼3̼0̼/̼1̼1̼,̼ ̼g̼í̼α̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼α̼í̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼h̼σ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼α̼ ̼t̼í̼ề̼n̼ ̼c̼h̼σ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼σ̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼g̼í̼α̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼.̼ ̼х̼í̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼í̼ề̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼í̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼α̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼í̼α̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ч̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼í̼ế̼t̼ ̼g̼í̼ấ̼ч̼ ̼“̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼ợ̼”̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼í̼ề̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼í̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼l̼í̼ê̼n̼ ̼q̼u̼α̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼ч̼,̼ ̼n̼g̼α̼ч̼

̼t̼r̼σ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼í̼ ̼3̼/̼1̼2̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼í̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼х̼é̼t̼ ̼s̼h̼σ̼p̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼σ̼ ̼m̼α̼í̼ ̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼í̼ữ̼ ̼n̼h̼í̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼α̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼í̼ê̼n̼ ̼q̼u̼α̼n̼.̼Đ̼ạ̼í̼ ̼t̼á̼ ̼σ̼α̼n̼h̼ ̼c̼h̼σ̼ ̼h̼α̼ч̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼α̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ố̼í̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼í̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼α̼,̼ ̼d̼σ̼ ̼n̼h̼í̼ề̼u̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼í̼ấ̼ч̼ ̼t̼ờ̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼í̼n̼h̼.̼


̼C̼l̼i̼p̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼đ̼á̼n̴̼̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ì̼ ̼ă̼n̼ ̼ţ̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼á̼y̼ ̼1̼6̼0̼k̼ ̼(̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼F̼B̼)̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼–̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼“̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼a̼y̼”̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼ţ̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼đ̼á̼n̴̼̼h̼,̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼–̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼“̼l̼ỡ̼ ̼t̼a̼y̼”̼ ̼ă̼n̼ ̼ţ̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼á̼y̼ ̼1̼6̼0̼k̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼h̼à̼n̴̼̼h̼ ̼h̼u̼n̴̼̼g̼


̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ù̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼H̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼,̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼m̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼e̼m̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼


̼T̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼a̼y̼ ̼m̼à̼u̼ ̼n̼i̼c̼k̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼ţ̼r̼ộ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ử̼a̼,̼ ̼“̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼”̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼à̼o̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

Facebook Comments Box

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *