X̼i̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼á̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼ ̼t̼ế̼t̼

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼(̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼3̼0̼/̼1̼2̼)̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼L̼a̼m̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼1̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼2̼7̼/̼1̼2̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼1̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼(̼n̼ố̼i̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼–̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼.̼

̼N̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼8̼/̼1̼2̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼L̼a̼m̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼

̼A̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼2̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼x̼ấ̼u̼,̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼t̼o̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼3̼0̼/̼1̼2̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼b̼ờ̼ ̼2̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼L̼a̼m̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ợ̼.̼


̼“̼V̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ê̼m̼ ̼2̼7̼/̼1̼2̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼:̼ ̼“̼E̼m̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼.̼

̼“̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼r̼ầ̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼,̼ ̼ố̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ù̼i̼ ̼n̼g̼ù̼i̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼

Facebook Comments Box

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *